ދުނިޔެ

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 : ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އެމެރިކާގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 85000 އިން މައްޗަށް

ފްލައިޓްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ދަތުރުތައް ކުރާނަން: ގަތަރު އެއާވޭސް

ކޮވިޑް 19އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް 500،000 ޑޮލަރު ދެނީ

ގަނޑުވަރުގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން މެލޭޝިއާގެ ރަސްގެފާނާއި އަނބިކަބަލުން ކަރަންޓީނުވެވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް 19 : ސްޕެއިންގެ ނައިބު ބޮޑު ވަޒީރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، އެގައުމުގައި މަރުވި މީހުން ޗައިނާއަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެ

މައްކާ އާއި މަދީނާ އަދި ރިޔާދު ވެސް ލޮކްޑަައުން ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : މެލޭޝިއާއިން ނެރެފައިވާ މޫވްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް އޯޑަރު އޭޕްރީލް 14އާއި ހަމަޔަށް އިތުރު ކޮށްފި

1

ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 : ކާރު ކުންފުނިތައް ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ، ފެޝަން އިންޑަސްޓްރީ މާސްކުހަދަނީ

ކޮވިޑް 19 : ނިއުޒިލޭންޑުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ އިއުލާނު ކޮށްފި

ހަންޓާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

3 ...