ވޮލީ ބޯލް

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު

އަންނަ އަހަރުގެ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވަން ވިސްނަނީ

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ލޯ މެޑަލް ހޯދުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އަންނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި

ވީއޭއެމްގެ ނޯމަލައިޒޭންޝަން ކޮމިޓީ ސައްހަ ކަމަށް ނިންމައި، އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން އެކަން އެފްއައިވީބީއަށް އަންގައިފި

ސެމީގައި ބަލިވެ، ރާއްޖެއިން ލޯ މެޑެއްޔަށް ޓާގެޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެ

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި ލަތީފް އެދުނު ގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމައިފި

ފިރިހެން އަދި އަންހެނުންގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅަނީ

ފަސޭހަކަމާއެކު ނޭޕާލް ބަލިކޮށް، ރާއްޖެ ސެމީއަށް

ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ، ކިރްގިސްތާން ސެމީއަށް

ދެ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކުޅުމެއް

1

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތަށްފަހު ލޯންގޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

5