ވޮލީ ބޯލް

ވީއޭއެމްގެ އާންމު ޖަލްސާ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ލަތީފް އެދިއްޖެ

ވީއޭއެމްގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރާ ހިލާފަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުން ކުޅިވަރަށް އިންތިހާއަށް ގެއްލުންވޭ: ލަތީފް

10

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓު ފޮނުވީ ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮމިޓީން

ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވީއޭއެމްގެ ރައީސާ މުއާމަލާތް ކުރަން އޭވީސީން ބަންގްލަދޭޝަށް އަންގައިފި

ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީން ބާއްވާ ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބަަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފި

1

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން 33 އިންސައްތަ އަންހެން މެންބަރުން ހިމެނުން ލާޒިމުކުރަނީ

ވޮލީގެ މައްސަލައަކީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރާއި ވީއޭއެމްއާ ދެމެދު އޮތް މައްސަލައެއް: މަހުލޫފް

ރިސޯޓު ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބަނޑޮހަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެފްއައިވީބީ އިން އެންގި ގޮތަށް ވީއޭއެމްގެ ހިންގުން އިންތިހާބީ ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

ބަލައިގަންނާނީ އިންތިޚާބީ ހިންގާކޮމެޓީ ކަމަށާއި، އޮފީހާއި ހިންގުން ހަވާލުކުރުމަށް އެފްއައިވީބީން ރާއްޖެއަށް ގޮވާލައިފި

4