ވިލިމާލެ

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ ފުލެޓު 4ގެ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރުން މާފުކޮށްދީފި

ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 64 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެފްކޮންސްއަށް ދިނީ މަހެއް

1

ނަހުލާގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނަށް، ދޮގު ބަޔާން ނެރޭނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން!

އަނެއްކާވެސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިހުރި ވެކްސިންގެ މައްސަލައެއް، މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ އެއީ ކުރީގެ މައްސަލަކަމަށް!

ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ވިލިމާލެ ފަރުގައި ފުން ވަޅުގަނޑުތަކެއް

ޕްލެޓްފޯމުން ވިލިމާލެ ފަަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަން ފަށައިފި

ޕްލެޓްފޯމުން ފަރަށް އެޅުނު ތަކެތި ނަގައިފިން: އެފްކޮންސް

ވަން ފޮޓޯ: ބުރިޖު ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލޭ ފަރުމަތީ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

2

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ޕްލެޓްފޯމް ނެގޭނެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ ސްޕީޑަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ!

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ހިދުމަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭން ނިންމައިފި

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރިޔަސް ފެރީ ދަތުރުތައް އޮންނާނެ: އެމްޓީސީސީ

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށާތީ މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރުން މަނާ!

« 1