ވިލިމާލެ

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރިޔަސް ފެރީ ދަތުރުތައް އޮންނާނެ: އެމްޓީސީސީ

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށާތީ މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރުން މަނާ!

ސްޓެލްކޯއިން އަޅާ ފްލެޓުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ލިބޭނީ ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް: ނަހުލާ

ސްޓެލްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ނިންމުމުން އުޝާމް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

1

ވިލިމާލޭގައި ކުރާ ފައިބަރު މަސައްކަތް ބަދަލުކުރާނެ ތަނަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަނީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރުމުން ދޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަން އެމްއެންޕީން ހުށަހަޅައިފި

ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަރުގެއެއް ހަދަނީ

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން އަލުން ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފުންތަކެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލައިގައި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި

ވިލިމާލެ ޑަބްލިޔުޑީސީ: ޗެކް ކުރި ވޯޓު ފޮށިން ނަތީޖާ ބަދަލުވާނެ ކަމެއް ފާހަގަނުވި، ގޮނޑި ޕީޕީއެމްގެ ނާޒިމާއަށް

ވިލިމާލެ ޑަބްލިޔުޑީސީ އިންތިހާބު: ދެ ކަރުދާހެއްގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ވޯޓު ފޮއްޓެއް ޗެކް ކުރަން ނިންމައިފި

« 1