ވައްކަމާއި ފޭރުން

އީމެއިލް އައިޑީ ހޯދައިގެން އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އިން ވައްކަން ކުރަނީ، މިދިޔަ ހަފްތާގައި 41 މައްސަލަ

މަންމަނަކަށް ވެގެން، ގެޔަކަށް ވަގަށް ވަދެ ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑޮލަރު ވިއްކާނެ ކަމަށްބުނެ މަކަރުން ފައިސާ އަތުލި މީހަކު ހޯދަނީ

ޓިނު ނަގައިގެން ވަދެ މޯބައިލް ފިހާރައަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ވަގަށް ނެގި މީހަކު ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

1

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ތިޖޫރީ ފަޅައިލުން: ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައެއް ނެތް، ބުނަނީ ލައްކައެއްވެސް ހުރެދާނެ ކަމަށް

ފުލުހުން ކުކުޅުތަކެއް ވަގަށް ގެންދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތު، ފުލުހުން ބުނަނީ ދޮގެއް ކަމެއް

ވަގަށް ނެގި ކޭޝްކާޑަކުން އޭޓީއެމުން 20000 ރުފިޔާ ނެގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

1

12 އަހަރު ކުރީން ކުރި ދައުވާ: ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ފޭރުމުގެ ކުށް، މުބީން އާއި ރަމްޒީގެ މައްޗަށް ސާބިތެއްނުވި

ބާޒާރުގެ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރިތާ ތިން ހަފުތާ: އަދިވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ!

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލައި 37000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

1

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ހޯދައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޭކު ޓްރާންސްފާ ސްލިޕު ފޮނުވައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ބޭނުން ވަރަކަށް "ވިޔަފާރި" ކުރަނީ، ސޭޓުން ސަމާލުވޭ!

« 1