ވައްކަމާއި ފޭރުން

ބާޒާރުގެ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރިތާ ތިން ހަފުތާ: އަދިވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ!

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލައި 37000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

1

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ހޯދައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޭކު ޓްރާންސްފާ ސްލިޕު ފޮނުވައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ބޭނުން ވަރަކަށް "ވިޔަފާރި" ކުރަނީ، ސޭޓުން ސަމާލުވޭ!

ހަތަރު މިލިއަން ފޭރެން އުޅުނު މީހުންނާއި އެހީތެރިން ދެނެގަނެ، ބައެއް ތަންތަން ފާސްކުރަނީ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ 3.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފޮތްތަކެއް ރުމޭނިއާގެ ގެއަކުން ފެނިއްޖެ

އިސްދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަޅުލާފައި ހުއްޓައި ހޯދައި ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ވެސްޓޯ މޯބައިލް ފިހާރަ ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޔޫރޯ ސްޓޯރު އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، 4.8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ އޮފީހުގެ ދެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

އިންޑިއާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ބޭންކަކުން 10 ލައްކަ ރުޕީސް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފޮށި ބަނަސް ވަގަކު އެބަ ވައްކަން ކުރޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

4
« 1