ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް

ބިދޭސީން ހިމަނައި މިނިމަމް ވޭޖް އިސްލާހުކުރަން ގޮވާލައިފި

ޓިކެޓު ވިއްކީ މާކުރީއްސުރެ ވެސް އޮންނަ އުސޫލުން، ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ ބަޔާން ހޫނު ފެނަށް

1

ނޫސްވެރީންގެ މަސްދަރުތައް ހާމަކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާ ބަދަލު އުވައިލުމަށް ގޮވާލައިފި

ހަރުކަށި ވިސްނުމާ ދެކޮޅަށް އެޑިއުކޭޝަނާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލުމުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އާއި އިތުރު ޖަމިއްޔާ ތަކަކުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރަން ނިންމުމުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮށްފި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ގިނަވީ އެހެންވެ: ރައީސް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ ކުރީ ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ ބަޔަކު ހިފައި ހައްޔަރުކުރަން ޖެހި މަޅިއެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް

މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހިދުމަތް ހޯދުމުގެ ސަގާފަތް ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ: ރައީސް

ކޮރަޕްޝަން ޕޯޓަލަށް 1081 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި، ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ރައްދުވާ މައްސަލަ އެބަހުރި: ރައީސް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސައިފި

އޭސީސީ ފަދަ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބަލަންވާ ވަރަށް މައްސަލަތައް ބަލަމަކުން ނުދޭ: ހަސަން ލަތީފު

« 1