ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

ނުހެދި ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ލ. ބޮޑުފިނޮޅު ސަރުކާރަށް ނަގައި، ބަދަލު ދެނީ

ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން، ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ޓޫރިޒަމް ބޭނުމެއް ނުކުރާނަން: މައުސޫމް

1

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން މިއަހަރު ރާއްޖެ އައުމުގެ އުންމީދެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު

"މަންކީޕޮކްސް"ގެ އަސަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ: މައުސޫމް

ޝަންގަރިއްލާ ހުޅުވުން އަވަސް ކުރުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު މަޖިލީހުން ގެނެސްދޭނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދަން އޮތް މަގަކީ ރިސޯޓުތަކުގެ ބިމު ކުއްޔެއްނޫން، ޓެކުހުން މާ ބޮޑު ފައިދާ ލިބޭނެ: މައުސޫމު

ޝަންގަރިއްލާ ހުޅުވުން އަވަސް ކުރުމަށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅައިފައި: މައުސޫމް

ޓޫރިޒަމް އިިންޑަސްޓްރީގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ފުރޮޅާލަން ފަންޑިން މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމުކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

އަލަށް ހެދި 14 ރިސޯޓެއް މި އަހަރު ހުޅުވާނެ: މައުސޫމް

ކާށިދޫ ފަޅުން ރިސޯޓް ހަދަން ތިންތަނެއް ފާހަގަކޮށް އެއްތަން ވަނީ ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ރަޝިޔާ މާކެޓް ވަނީ 70 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައި: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

« 1 ...