ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

ބޭރުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ހޮޓާ ބްރޭންޑްތަކަށް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން ދައުވަތެއް

ދިރާގުގެ އެހީއާއެކު ފަރުތަކުގެ ދިރުން ބެލުމަށް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ވިޒް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި، ކޮޅަކަށް 97 ޑޮލަރު

2

ދިވެހިންގެ ތޮބީއީ މެހެމާންދާރީ ކޮޕީއެއް ނުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މޫސުމާ ދިމާކޮށް ހޯމްސްޓޭ ފުޅާވާނެ: މިނިސްޓަރު

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު

އައިއެމްޓީއެމް 2022 ފަށައިފި

ރާއްޖެއަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ފަހި މަންޒިލަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރަން: މައުސޫމް

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމުން ގްރީން ޓެކުހާ ގުޅޭ އޮޅުން އިސްލާހުކުރަން ފޮނުވަނީ

ފަތުރުވެރިންގެ އަމާޒު މި އަހަރު ހާސިލުވާނެ: މިނިސްޓަރު

އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް މޮޑެލަށް ފްލޯޓިން ސިޓީ ހަދާ ގޮތަށް އެއްބަސްވުން ބަދަލުކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީގައި އެހެން ގައުމުތަކުން މިސާލަކަށް ބަލަނީ ރާއްޖެ: މައުސޫމް

« 1 ...