ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރަޝިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް، ސާބިއާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އުތުުރުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އިންޑިއާގައި ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

ޔޫކްރޭން ފަތުރުވެރީން ރާއްޖެއަށް އައުން އެއްކޮށްހެން ހުއްޓިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

ޝަފްރާޒް 50 ގަޑިއިރުގެ ޑައިވް ފުރިހަމަކޮށްފި، ތަފާތު ތަޖުރިބާއިން ބޮޑު މެސެޖެއް!

ރަޝިއާ-ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބުކިންތައް ކެންސަލް ކުރަން ފަށައިފި

ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެއް ބާނީ، ޖޯޖް ކޯބިން ރާއްޖޭގައި

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފައްޓައިދިން ޖޯޖް ކޯބިން ރާއްޖެ އައުން

ޝަންގްރިއްލާގައި އޮތް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އައްޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓަށް ބަދަލުކުރަނީ

ހެރެތެރެ އާއި ޝަންގްރިއްލާ ހުޅުވުން ލަސްވާ މައްސަލައިގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ މާދަމާ ސުވާލު ކުރަނީ

"ޓޫރިޒަމް އަޕްބީޓް ޓޯކް ޝޯ" ސިލްސިލާ މި މަހު ފަށަނީ

« 1 ...