Close

ވައްކަމާއި ފޭރުން

އޮފީހެއްގެ ސީލިންގު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ، ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ނުވަ މަހަށް ޖަލަށް

ވީއައިއޭގެ ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ޔުނިޓުން ވައްކަން ކުރި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

ފާހާނާ ފެންލައިޓުން ވަދެ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައިފި

ކެނދިކުޅުދޫ ގެއަކުން 180،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުވާ ދެ ޒުވާނަކު އެތައް ފަހަރަކު ހައްޔަރަށް، އެކަކު 90 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު!

ޑޮލަރު ވިއްކާނެ ކަމަށްބުނެ މަކަރުން ފައިސާ އަތުލި މީހަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫގައި މޫނު ނިވާކޮށް، ވަޅިއެއް ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު ފިހާރައަކަށް ވަދެ ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

ވަގުރުކު އެޅި މީހަކު 331 ގަޑިއިރު މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތް ކުރަން ހުކުމްކޮށްފި

30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕޮންޒީ ސްކީމެއް އެމްއެމްއޭގެ ސަމާލުކަމަށް

ކިޑްނެޕްކޮށް ފޭރޭ ނެޓްވޯކެއްގައި އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ދެ މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ރޫޓު ފިހާރައިގެ ފައިސާ ފޭރުނު މީހުން ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރުވެރިންތަކެއްގެ އަތުން އަތުލި 16000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައި ހަވާލުކޮށްފި

4 ...