ވައްކަމާއި ފޭރުން

އާރުޑީސީގެ އޮފީސް އަނެއްކާވެސް ފަޅާލައިފި

ބިއްލޫރިޖެހިގޭ ޕާކިން ޒޯނުގައި ހުރި ސައިކަލްތަކުން ވައްކަން ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފި

ކޯލެއް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުވާލައިގެން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލި މީހަކު ހޯދަނީ

2017 ވަނަ އަހަރު ސެންޓުފުޅިއެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 18000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެސްޑީއެފްސީ އޮފީސް ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފި

އައްމަޓީގެ ބަންދަށް އަށް ދުވަސް، އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ

1

ކުޅުދުއްފުށީ ހާދިސާ: ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގޮސް ތަޅައި އަނިޔާކޮށް އެއްލައިލީ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް، ކުރިން އިންޒާރުދިން!

11

ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުވާ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކޮށްފި

ނުއަގުގައި މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި ގާނޫނެއް މުހިއްމު: މާރިޔާ

އާރުޑީސީގެ އޮފީސް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތަރާވީސް ނަމާދަށް ތިބި ވަގުތު ބަލައި ދަނގެތީ މިސްކިތު ފަންޑު ފޮށި ވަގަށް ނަގައިފި

އާރުޑީސީގެ އޮފީސް ފަޅާލައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

4 ...