ވައްކަމާއި ފޭރުން

ގެއެއްގެ ކުޑަދޮރެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއްގައި ދެމީހަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއް ފަޅާލައި، ފޯނެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ޓުއާ ގައިޑެއް ކަމަށް ބުނެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ވައްކަން ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނެއްކާވެސް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ އަތުން ފޭރިގެންފި

ޓެކްސީއަކަށް އެރި ދެ މީހަކު ޑްރައިވަރަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައި ފައިސާތަކެއް ފޭރިއްޖެ

ޓުއާ ގައިޑެއް ކަމަށް ބުނެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހޯދަނީ

ސޭޓު ބަނުމަށްފަހު ފިހާރައަކުން ފޭރުނު މީހަކު 10 މަހަށް ޖަލަށް

ވައްކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ހުކުމް ކުރުމުން، ކޯޓުން ފިލައިފި

ތާރީހީ ބަދަލެއް: ޖަލަށް ލުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

1

ބިރު ދައްކައިގެން ނުވަ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސީއެޗްއެސްސީ އެތެރޭގައި ހުރި މީހެއްގެ އަތުން ވައްކަންކުރި މީހަކު ޖަލަށް ލައިފި

ރީސް ޖޭމްސްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރަން މެޑަލްއާއި ޔޫރޯ ރިހި މެޑަލް ވަގަށް ނަގައިފި

4 ...