Close

ތ. ކަނޑޫދޫ

އުރީދޫން ކަނޑޫދޫ މިރުސް ބްރޭންޑަކަށް ހަދައި ރޯދައަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

1

ކަނޑޫދޫގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ބަޔަކު ނޭނގިގެން ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ކޮމެޓީއަށް

3

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އިތުރު ފަސް ރަށް ދޫކުރަނީ

ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހު ކަނޑޫދުއަށް ވަޑައިގެންފި

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައީސް މާދަމާ ކަނޑޫދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާއި ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައީސް ކަނޑޫދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކަނޑޫދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލަކު އައްޔަން ނުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާ ރަށަކަށް ކަނޑޫދޫ

ރާއްޖެއިން ލިބޭ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ބޭރުން އެތެރެކުރާ ނަމަ ޓެކްސް ނަގަަނީ

ފާއިތުުވި 15 އަހަރު ނުހިންގާހާ ގިނަ މަޝްރޫއު މިހާރު ރަށުގައި އެބަ ހިނގާ: ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލު

ރައީސް ސޯލިހު ތ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

« 1