ތ. ކަނޑޫދޫ

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަނޑޫދޫ ހުރިހާ ގެއަކަށް މަސް

ފަޅުރަށަކުން ކުދިންތަކަކަށް ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ހަސަން މޫސާއަށް ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އީސީން ކުރި އިއުލާން ބާތިލުކޮށްފި

ކިނބިދޫއާއި ކަނޑޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކަނޑޫދޫ ތުނޑީގައި ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް ހަދައިފި

ފުވައްމުލަކާއި ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓާއި ކަނޑޫދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

1

ކަނޑޫދޫ މީހުން ކަކުޅަހުގައި ވާޖެހުން، ހަގީގަތެއްތަ؟

އަތްތެރިމަސައްކަތާއި ތެދުއިވަޑާމުގެ މޮޅުކަން ކަނޑޫދޫ ހުކުރު މިސްކިތުން

1

ކަނޑޫދޫ ދެކުނު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށުން އިންސާނެއްގެ ކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެ

4

ކަނޑޫދޫ ދަނޑުވެރިއެއްގެ އީދު ހަދިޔާ: ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ތިން ކިލޯ ބަށި

ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 2000 ރުފިޔާއިން މައްޗަށް!