ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ

ނަޝީދުގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް އަނދުން ހުސެއިނަށް: ތިބޭފުޅާގެ އަތުގައި ތިވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ލޭ

2

އިންކުއަރީގެ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒެއް ނުކުރޭ: އީވާ

ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ދައުވާ ކޮށްފައެއް ނުވޭ: ހަސަން ލަތީފު

އެމްޑީޕީންވެސް ގޮވާލީ ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީއަތްތައް އަވަސް ކުރަން

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަންޑު ކުރި މީހުން ހޯދަން ތަހުގީގު އިތުރަށް ފުޅާ ކުރަން ޖެހޭ: އައްބާސް

ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމުގައި ފަހަތަކަށް ނުޖެހެން: ރައީސް

1

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ތިބި މާލީ ވާގިވެރިން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން މަޖިލީހުން ގޮވާލައިފި

ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް އަހަރެއް، އާއިލާގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: ތަސްލީމްއާއި އަލިމަނިކުގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމަށް ދިން "ވޭކް އަޕް" ކޯލެއް: ރައީސް ސޯލިހް

1

މެއި ހައެއްގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ޝަރީއަތްތައް އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުނިން: ޕީޖީ

« 1 ...