Close

ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް)

ސަސް ކޮޅަށް އަށް ގޯލު ޖަހައި، މާޒިޔާ ފައިނަލަށް

ސެމީއަށް ނުކުންނާނީ ބަލިވި މެޗުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން: އިވާން

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސެމީގައި ދަގަނޑޭ ނުފެންނާނެ، އެއީ ގެއްލުމެއް: އިންމަ

ފަހަތުން އަރައި ސަސް ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ފެށީ މޮޅަކުން

"ދަގަނޑޭއަކީ އިންސްޕިރޭޝަނެއް، ޓީމުގެ ހިތްވަރަށް އޭނާގެ ލީޑާޝިޕް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ"

ސަސްއަށް ކުޅެން ނިންމީ، ކެރިއަރުގެ ފެށުމާ ގުޅިފައިވާ ކްލަބަކަށް ވާތީ: ދަގަނޑޭ

ދަގަނޑޭގެ ގޯލުތަކާއެކު ސަސްއިން ވެލެންސިއާ ކައިރިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ސަސްއަށް ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕަކީ "ޕްރި ސީޒަނެއް"، އަނިޔާއަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ: އިންމަ

ދަގަނޑޭ ސީޒަނަށް ނުކުންނާނީ ސަސްއާއެކު

ސަސް ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވެއްޖެ، ދަ ގްރާންޑޭ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް

ޓީނޭޖާއި ސަސް އެއްވަރުވެ، ކޮލިފިކޭޝަން ފޯރިގަދަވެއްޖެ

ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން: ސަސްއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް، ހިތްވަރުކޮށް ޓީނޭޖުން ދަ ގްރާންޑޭއާ އެއްވަރުކޮށްފި

« 1