ކުޅިވަރު

އޭޝިއަން ބޯޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ކްރިކެޓް ޗާޓުން ރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް

އެސްއޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019ގެ އެޗްއޯޑީއަކަށް މާޒިން ހަމަޖައްސައިފި

ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ޒިންމާތަކުން ދުރުކޮށް، ހިންގުން ވަގުތީ ކޮމެޓީއަކާ ހަވާލުކޮށްފި

5

ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް، ޓީސީން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް، ރޮނާލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް އިން ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އޮޒިލްގެ ކައިވެނި ހަފުލާގައި ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ޕަވާ ބޯޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން ހަވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޗެލްސީން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި، އާސެނަލަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތެއް ނެތް

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފު، ކުއީން ވަހީދާއި ހަސަން މަނިކުއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަގާމަށް ބޮޑު ހީނާ އައްޔަންކޮށްފި

... 147 ...