މިއުވާން މުހައްމަދު

ޗާގޯސްގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ބާރު އޮތްކަމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ރާއްޖެއިން ދައުވާއެއް ނުކުރޭ: މިއުވާން

އަންނަ ދައުރަކަށް ވާންޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތުގެ ވައުދެއް ނޯންނާނެ: ސަރުކާރު

ވަކި މީހަކު ފޮނުވާ ލިސްޓަކަށް ކުރިން ފުލެޓް ދިނަސް، މިފަހަރު ދޭނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް: ސަރުކާރު

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައީސް އާދިއްތަ ދުވަހު ކާށިދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޔާމީނަށް އެވޯޑު ނުދިނުމުން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ތަރުޖަމާން: އެވޯޑް ދިނީ ހައްގުވެރިންނަށް

1

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި: މިއުވާން

ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް އިންވެސްޓަރުން ލިބޭނެ، 8000 އެނދު ތަރައްގީކުރާނީ ސީދާ ސަރުކާރަކުން ނޫން: މިއުވާން

އަމީނީ މަގުގައި އިންދާފައި ހުރީ މަގުތަކުގައި އިންދާ ވައްތަރުގެ ގަހެއްނޫން: މިއުވާން

ޔާމީން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުން ނުކުތް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ: މިއުވާން

1

އަންނަ ހަފުތާގައި ރައީސް އުތުރުގެ ހަތަރު ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

1

ސަރުކާރުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ރައީސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ

« 1