ލުއި ޚަބަރު

ކޮކްޕިޓް ތެރޭގައި ދެ ޕައިލެޓުން އެކަކު އަނެކެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން އަލުވި ނެރެނީ ކޮންބައެއް؟

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން ފިޔާ ނެރެނީ ކޮންބައެއް؟

ދުނިޔޭގެ އާފަލުގެ ބާޒާރު ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ކޮންބައެއް؟

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ގޮދަން ހައްދަނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

ވިހި ރުޕީސް ހޯދަން ކުރި ދައުވާ ބާވީސް އަހަރު ފަހުން ކާމިޔާބުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ހަނޑޫ ހައްދަނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

އެންމެ ގިނައިން އޮރެންޖް އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ ކޮން ގައުމަކުންކަން އެނގޭތަ؟

އެންމެ ކުޅި މިރުސް ކައިގެން ދުނިޔޭގެ އައު ރިކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި!

ދުނިޔޭގެ ދޮންކޭލުގެ ބާޒާރު ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކަރާ ހައްދަނީ ކޮން ގައުމެއްކަން އެނގޭތަ؟

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން ޗެރީ ނެރެނީ ކޮން ބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

« 1 ...