މޫދު

ކުދި އުޅަނދުތަކުގައި ރޭގަނޑު ދަތުރު ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މުރަކަ އާއި މިޔަރުން އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަކެތި ފިހާރަތަކުގައި އަދިވެސް ވިއްކާ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސް، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ މީހުން ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ، ޕެސިފިކް ފުޓްބޯލް ފިޝްއެއް ކެލިފޯނިއާ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގައިފި

ދިރާގުން ދުނިޔޭގެ ކަނޑު ތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށް، ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒޫނާ ހަމަޖައްސައިފި

އުޅަނދުފަހަރުގެ ވާތަކުން އެންމަޑި މަރުވާ މައްސަލަ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

"ނޫ ރާއްޖެ" ޕްރޮގްރާމު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ކަނޑުފަޅުތައް ހިމާޔަތް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިރިއުޅުމާއި އިގުތިސޯދުވެސް ހިމާޔަތެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު: ދިވެހި ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ރެކޯޑް ދެ އަހަރު

ވެލާ ނުކާން ވީ ސަބަބު މިއޮތީ

8

ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައި 6 އިންސައްތަ އަދި ކުޅިތަކުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ވަނީ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައި: މިނިސްޓަރު

ކަނޑުފަޅުގެ ދިރުންތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު

« 1