ސްކޫލް ކުދީން

ޣާޒީ ސްކޫލްގެ 2019ގެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޒިމާމަތު، 2020، 2021 ގެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަޝްހަމް ހޮވިއްޖެ

ރޯދަ މަހު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ތިން ގަޑިއިރު

އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރާނޭ ކަރުދާހާއި ދެލި ގަނެވެން ނެތިގެން ލަންކާގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމްތިހާނު ކެންސަލްކޮށްފި

ޓިއުޝަނަކީ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް! ޓީޗަރުވެސް ބެލެނިވެރިޔާވެސް ނަމަކަށް ކަމެއްކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ!

6

ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް ނެތް، މިފަހަރު ކުޑަކުދިންގެ އެކްސްޓްރާ ކުލާސް!

ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޓިއުޝަނަށް! ޓިއުޝަނާ ނުލައި ފާސްވާނެ ގޮތެއް ނެތް؟

14

ބީއެމްއެލްއިން 9 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކުލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ފިލާވަޅު ދޭހަވުމުގައި ޓީޗަރުގެ މޫނުގެ އިޝާރާތާއި ނޮންވާބަލް ބިހޭވިއާ ފެނުން ލާޒިމު: މިނިސްޓްރީ

1

ވިލާ ހައިސްކޫލުގައި ފުރަތަމަ ހަފުތާ ކިޔެވައިދެނީ އޮންލައިންކޮށް

21 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށްފަހު ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: 23 ދުވަހުގެ ސްކޫލު ޗުއްޓީއަށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް

ވަން ފޮޓޯ: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން މަގުމައްޗަށް

« 1 ...