ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

ސޮނާކްޝީ އާއި ހުމާ ޗުއްޓީއަށް ޕަޓީނާ މޯލްޑިވްސްގައި

ސޮނޭވާއިން މަކުނުދޫ ފަޅުގައި ހަދާ ރިސޯޓް ހުޅުވުން ޖެނުއަރީއަށް ފަސްކޮށް، ބުކިންއަށް ހުޅުވާލައިފި

ރިސޯޓު ކުލި މާފެއް ނުކުރޭ، ޖޫރިމަނާ ރޭޓު ކުޑަކުރީ: ސަރުކާރު

ރިސޯޓް ކުލި ނުދައްކައިގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްދިނުމުން ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ މައާފުވެއްޖެ

މެދަފުއްޓާއި ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ބީލަމަށް ލައިފި

2

ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސްގެ ވައުދު: އަރައިގައްތާގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން ހުޅުވާލާނަން

ކޮޓަރި ގަނެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓް-ރެސިޑެންސް މޮޑެލްގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަނީ

ޖާބިރަށް ލިބުނު ފަޅުގައި ލަގްޒަރީ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓުތަކެއް ހިންގާ ސިންގަޕޫރު ބިލިއަނަރު އޮންގް ހައްޔަރުކުރަން އަމުރެއް ނެރެފި

ތައިލެންޑުގެ މައިނާ ހޮޓެލްސް އިން ގދ. ހަވޮއްޑާ ރިސޯޓް ގަނެފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ސޮނެވާފުށިން އީއައިއޭ ނުހަދައި މުރަކަ އާލާކުރުމުން 20،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

« 1 ...