ދީން

މުސްލިމުންގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތާރީޚީ ކުރިއެރުން - 2

ޝައުބާން މަހު ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ގިނަގިނައިން ރޯދަ ހިފުން: ހުތުބާ

މުސްލިމުންގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތާރީޚީ ކުރިއެރުން

މާތްﷲ އާއި އާހިރަތް ދުވަހުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައި، ދުނިޔެއަށް ދަހިވެތިވުމަކީ އީމާންކަން ބަލިކަށިވާ ކަމެއް: ހުތުބާ

ދޮގު ހަބަރު ފެތުރުމަކީ ދީނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޖަރީމާއެއް: ހުތުބާ

ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވީމާ ހަލާލު ނޫންގޮތުގައި ރިޒުގު ހޯދަން ޝައިޠާނާ މަގުދައްކާނެ : ހުތުބާ

1

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޤާނޫނުތައް - އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި ރަހްމަތެއް - 2

1

ކީރިތި ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ނުބައިކޮށް ލިޔެގެން ނެރުނު ފޮތް ވިއްކުން މަނާކުރިން: ޑރ ޒިޔާދު

އެއް ޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމާއި ގުޅުން ހިންގުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މުޅި އިންސާނީ ނަސްލު ފުހެވިގެން ދިއުން: ހުތުބާ

ރަލުންލިބޭ ފާފަޔަށް ނުބަލައި މަންފާއަށް ބެލުމަކީ ދެދުނިޔޭގައި އަބާއްޖަވެރިވާނެކަމެއް: ޝައިހު އިލިޔާސް

4

ދީނާ ބީރަށްޓެހި ބަޔަކާއެކު ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް ނުބޭއްވޭނެ، އެއީ މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަ ކަމެއްނޫން: އިލްޔާސް

ސަލާމްކުރުމުގެ ރިވެތި އުސޫލު ދޫކޮށްލައި، "ހަލޯ"، "ހާއީ" ބޭނުންކުރުމަކީ ﷲ ގެ ރަހުމަތަށް ބޮލާލާ ޖެހުން: ހުތުބާ

... 8 ...