ދީން

އަމާނާތްތެރިކަމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ދަރަންޏެއް: ހުތުބާ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މިރޭ، ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

ދިވެހި ފަސްގަނޑުން އިސްލާމްދީން ދުވަހަކުވެސް ފޮހެވިގެން ނުދާނެ: ރައީސް ސޯލިހު

އިސްލާމްދީނުގެ ލުއިފަސޭހަކަމުގެ މާނައަކީ އިންތައް ފަހަނައަޅައި ދިއުމެއް ނޫން: ހުތުބާ

ކޮމަންލޯ އެކަނި ކިޔެވުމުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއާ ފޮހެލަން ކުރާކަމެއް: ޑރ އިޔާޒު

އިސްލާމްދީނުގައި އަނބިމީހާގެ ހުއްދަނެތި އޭނާގެ މުދާ ބޭނުންކުރުން ހަރާމްކުރެއްވި: ހުތުބާ

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓްމެންޓް މުރާޖައާކުރަން ރައީސް ސޯލިހަށް އިލްތިމާސްކުރަން: ޝެއިޚް ޒައިދު

1

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓުވީޓް ޑިލީޓްކޮށްލައިފި

ޤިސާސްގެ ހުކުމް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ބުނި ކޮންމެ މީހަކު މުރުތައްދުވާނެ: ޝެއިޚް ޒައިދު

2

ޓެކްސް ނެގޭނީ ޒަކާތް ނަގައި އެއިން ނުވާ ނަމަ: ޝެއިޚް ޒައިދު

ރަސޫލާގެ އީދު މީލާދު ސަރުކާރުން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާތީ ޝެއިޚް ޒައިދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޔަޘްރިބުގެ އުދަރެސްއިސްލާމީ ފަތިހަކަށް ދޮންކޮށްލުން – 7

7