ރީކޯ މޫސާ މަނިކް

ރީކޯ މޫސާ އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

އެގާރަ އަހަރަށް ފަހު ރީކޯ މޫސަ އަނެއްކާވެސް ފިލްމަކުން!

ގަރާރު ނެގުމަކީ ނަޝީދަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބެއް ނޫން، އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބޭފުޅަކީ ނަޝީދު: ރީކޯ މޫސަ

1

ބަރުލަމާނީއަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރީ މައުމޫނާ ވާދަކޮށް އޮތް ތާއީދު ބެލުމަށް، ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރާތީއެއް ނޫން: މޫސަ

ރައީސް ނަޝީދު ޓީމުގެ ބައްދަލުވުން: ރީކޯ ސިފަކުރައްވަނީ ރައީސް އަމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލި ފަދަ ބަޣާވާތެއް ރާވަނީ ކަމަށް

ރީކޯ މޫސަ، ރައީސް ނަޝީދަށް: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބަރުލަމާނީގެ ވާހަކަނުދައްކައި އެމްޑީޕީއަށް މާގިނަ ވޯޓު ހޯދޭނެ

ރީކޯ މޫސާ ނަޝީދަށް: އަމިއްލަ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ލަދުން އުޅުއްވާނެ ކަމެއް ނެތް!

1

ޕްރައިމަރީއެއް ނޯންނާނެ، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ސޯލިހު: ރީކޯ މޫސަ

2

2023 ގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު އަބަދުވެސް ވިދާޅުވޭ: ރީކޯ މޫސަ

1

މިދިޔަ 16 އަހަރު އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ފައިސާ ހޭދަކުރި ގޮތް ބަލައިފިނަމަ, ވައްކަން ކުރި މީހުން އެނގޭނެ: ރީކޯ މޫސަ

1

އެމްޑީޕީގައި ފައިސާގެ މައްސަލައެއް، އެފައިސާ ހަރަދުކުރީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް: ރީކޯ މޫސަ

ރައީސް ނަޝީދު "އިމޯޝަނަލް ކާޑު" ކުޅުއްވަން ފައްޓަވައިފި، އެއީ ބަލިވީމަ އަބަދުވެސް ހައްދަވާގޮތް: ރީކޯ މޫސަ

2
« 1 ...