ރީކޯ މޫސާ މަނިކް

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަނާ ގުޅުވައި ރީކޯގެ ސުވާލެއް: އެމްއާރުއެމުން އުޅެނީ ސަރުކާރުން ބޭރުކުރޭތޯތަ؟

ބަންގާޅުގެ ވެރިމީހާގެ ފަރާތުން ކޮޕްސަމިޓަށް މަޖިލިސް ރައީސް ދިއުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު: މޫސަ

މޫސަ، ނަޝީދަށް: ބައްޕައާ ނުބެހި ސިޔާސީ ޒުވާބު ކުރަން އެނގެން ޖެހޭނެ

އެމްޑީޕީގައި ކޮރަޕްޝަން އެބައޮތް، ޕާޓީއަށް ލިބުނު ފައިސާ ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުން ކުރެއްވި: ރީކޯ މޫސަ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނެއް ވެސް ނެތް، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނެރިގެން ދެން ނުވެސް ނުހޮވޭނެ: މޫސަ

1

ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާ ހިލާފުވެއްޖެ، ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީން މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ: ރީކޯ މޫސަ

1

އެމްޑީޕީގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ބާރު އަންދާޒާކުރާ ވަރަށްވުރެ މާގަދަ، ނަޝީދަށް ދެން މެޖޯރިޓީއެއް ނުލިބޭނެ: ރީކޯ މޫސަ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދެން ވެރިކަމަކަށް ނާދެވޭނެ، އެކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ: ރީކޯ މޫސަ

އެމްޑީޕީގައި ނަޝީދުގެ ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް: ރީކޯ

އެހެން ޕާޓީއަކުން ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ނުނިކުންނަވާނެ: ރީކޯ

1

ރީކޯ މޫސަ ނަޝީދަށް: ބަގާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލައްވަން ނޫޅުއްވާ! އެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ

އެމްޑީޕީން މިހާރު އެ އަޅަނީ އަމިއްލަ ކަރުގައި ވަޅި: ރީކޯ މޫސަ

« 1 ...