ރީކޯ މޫސާ މަނިކް

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ނަޝީދު ދުރުކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

ރީކޯ، ނަޝީދަށް: ޑރ. ޖަމީލު ނައިބު ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރަން ވޯޓު ނެގީ ތަޅުމަށް ހާޒިރު ކޮށްގެނެއް ނޫން!

1

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މެންބަރުން އެމްޑީޕީ ވަކިރުން ގޮވާލައި އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

ރީކޯ މޫސަގެ މަންމަ އަވަހާރަވެއްޖެ

ނަޝީދު އާ ޕާޓީއެއް ހެދުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބި މީހުން އެބަ ވިސްނައިދޭ: މޫސަ

އެމްޑީޕީގެ ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިހު ފުއްދަވައިފި، އެކަަމަށް އިތުރު މީހަކު ގެންނާނެ ތަނެއްނެތް: މޫސަ

އިބޫގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ: ޖަގަހަތައް ލީޑްކުރުން މޫސައަށް، ފުރަތަމަ ޖަގަހަ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ރީކޯ މޫސަ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީ އޮތީ ގަދަކޮށް، އިންތިހާބަށްވެސް ނުކުންނާނީ ބަދަހިކޮށް: ރީކޯ މޫސަ

1

ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ރީކޯ މޫސަ

މޫސަ އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރެއް: ރައީސް

ރީކޯ މޫސާ އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

« 1 ...