ރ. ދުވާފަރު

ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހައްގުވެރިންނަށް ބެހި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ދުވާފަރު ކައުންސިލާއި ޑަބްލިޔުޑީސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތެއް، ޒަކާތު ފައިސާއިންވެސް ވައްކަން!

އަށް ރަށެއްގައި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ދުވާފަރު މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ 75 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ދަނޑު ގުގުމާނެ ކުއާޓާގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް މިރޭ!

ޒުހަލް ތަފާތު ދައްކައި ހުޅުމާލެ ކުއާޓާއަށް، ގާފަރާއި ދުވާފަރު އަދި މާފަންނުވެސް ކުއާޓާއަށް

ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ރ. ދުވާފަރު، މާފަންނު އަދި ހއ. އިހަވަންދޫން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޖުމާން: ކޮށްޓައި ނައްޓައި އެޖަހާލާ ގޯލުތައް ޖާދުލެއް ފަދަ، އެއީ ދުވާފަރު "ފުޓްސަލް ކިންގް"

1

ކޮނޑޭ ބަދަލު ހިފައިފި، ތިމަރަފުއްޓާއި ދުވާފަރު އަދި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

ފޯރިގަދަ މެޗުގައި އިނގުރައިދޫ ބަލިކޮށް، ރ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދުވާފަރު ހޯދައިފި

« 1