ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ދެވަނަ ޑޯޒަށްފަހު ކަރަންޓީނަކާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

މެޑަމް ފަޒްނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ރައީސް ކޮވިޑަށް ނެގަޓިވް

ނައިބު ރައީސް ވެސް ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި

ބަޔަކު ގޭބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކެމްޕޭނެއް ނުކުރަން: ރައީސް

މިޑްޓާމް އިލެކްޝަނުން ބައެއް ތަންތަން ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް އަލުން އެނބުރި ނާދެވޭނެ ތަނެއް ނުފެނޭ: ރައީސް

އެމްއެންއެސްއެލް ފުލެޓު އަދި ސިނަމާލެ ފުލެޓުތައް ތަޅާލައި އަލުން ހެދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ސޯލިހު ކުރައްވައިފި

ޕާޓީއެއް ވެރިކަމުގައި އޮންނަ އިރު އިންތިހާބުން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން ނަގަން ޖެހޭނެ: ރައީސް

އަޅުގަނޑާއި ރައީސް ނަޝީދާ ދެމެދަށް ވެންޓިލޭޓަރަކަށް ނުވަދެވޭނެ: ރައީސް ސޯލިހު

ރައީސްގެ ހޫނު ރައްދެއް: މުއިއްޒުމެން ކުރެއްވި ކަމަކީ ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބިފަ ތިބި މީހުން ގަދަކަމުން އެތަނުން ބޭލުން

ރަށްރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކައުންސިލް މެޖޯރިޓީ އޮތީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ނުބަލާނަން: ރައީސް

މާލޭ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން، އެކަމަށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް

« 1 ...