ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ނިޝާހަކީ ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް: ރައީސް

މަކުނުދޫ، ބިލެތްފަހި، ތުޅާދޫ އަދި ވިލުފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކަން ތިން ބިޑެއް

ރައީސް ނަޝީދު ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފި، އެކަމަކު ރައީސަށް ތާއީދެއް ނުކުރި!

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ބޭރުކުރި ނަޝީދުގެ އެއް އޮބްޒާވަރަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއް!

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން އަންނަ މަހުގެ 6ގައި، އެ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު

ތަފާތު ފިކުރުތަކާއެކު ވެރިކަންކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު އޮތްކަން ސާފުވެއްޖެ: އިމްރާން

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ރައީސް ސޯލިހަށް 24،566 ވޯޓު، ނަޝީދަށް 15،641 ވޯޓު

ވަންފޮޓޯ: ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން އުފާފާޅުކުރުން

ވާދަވެރިކަން ނިމިއްޖެ، ދެންވީ އެކުގައި ނުކުމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން: ރައީސް

މާ ފަސޭހައިން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު, ބޮޑުތަފާތަކުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ސޯލިހްވެސް ކާމިޔާބު އިއުލާންކުރައްވައިފި

« 1 ...