ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސާއި އާޒިމްގެ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް

އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ: ރައީސް

ރައްޔިތުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުގެ 90 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އޯގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައި ނިންމަނީ

އިސްލާމްދީނަކީ ހައްގަކާ ނުލައި ލޭ ހުއްދަކުރާ ދީނެއް ކަމަށް ދައްކަން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާންޖެހޭ: ރައީސް

1

ދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ހައްލަކީ ދަރީން ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުކުރުން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

މިނިވަންކަން ގެއްލުނު ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަށް މަގުފަހިވީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލި ބައިބައިވުމުން: ރައީސް

ދިދަނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލާއެކު މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

އަލީ އާޒިމް އެދުނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ބައި ގަރާރުން އުނިކުރަން

ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނުކޮށް، ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކުރަން ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ނަޝީދަށް މުރައިދޫގެ, އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ރެހެންދި އެޕާޓްމަންޓެއް

« 1 ...