ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕޯޓަލް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

އިގްތިސާދީ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުން ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހައްގަށް ހުރަަސް އެޅޭ: ރައީސް

1

ސަރުކާރުގެ މުޅި ވިސްނުން ހުއްޓިފައި ވަނީ އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް: ރައީސް

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހައްގު ބޭނުންކޮށްގެން މީޑިއާތަކުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި، އެއީ ހިތްވަރެއް: ރައީސް

ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ކާރުހާނާ އެންސިސް އިން ހުޅުވައިފި

މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ބާޒާރެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

1

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގައުމީ ފަންޑެއް އުފެއްދުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް: މިނިސްޓަރު

ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓާނަން: ރައީސް ސޯލިހު

އާއްމު ހިދުމަތުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އުފައްދަން ބިލު ހުށަހަޅައިފި

ދައުލަތް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މަގާމެއްގައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު ހިޔާނާތްތެރިވާ ނަމަ ސިއްރުނުކޮށް އަންގަވާ!: ރައީސް

1

ރައީސްކަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ހުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިމުމުން، އިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ސޯލިހަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ: ނާދިރާ

« 1 ...