Close

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ޖޭޕީގެ ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު ދަނީ ލިބެމުން، ދެވަނަ ބުރު ފަސޭހަވާނެ: ރައީސް

ގާސިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ، އިލްހާމްގެ ތާއީދުވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް

ގާސިމްގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ސޯލިހުގެ ތާއީދުވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް

ރިޔާޒު ރަޝީދުގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމަވައިފި

ފައްޔާޒް ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން އެމްޑީޕީ އެއްބަސްވީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުނުވާނެކަން ޔަގީންވުމުން: އާދަމް ޝަރީފް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ ގަލޮޅު ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

ރާއްޖޭގައި އޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ފިކުރަކާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ފިކުރެއް، ރައީސް ސޯލިހު އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނެ: ޝައުނާ

ފާރިސްވެސް ނިންމެވީ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރަން

ހައުސިން ބޭންކެއް އުފައްދައި، ލުއި ލޯނު ދޫކުރާނަން: ރައީސް

ދޮންބިލެތް، ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް: ޖެހެން ތިއުޅެނީ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގައި، "ގުއި ރޯނު"ގައި ނުޖެހޭތި!

ވާދަކުރަން ނުކުމެ އެ ތިބީ ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމަށް ދައްޗާއި އުނދަގޫ ޖެއްސި ބޭފުޅުން: ރައީސް

« 1 ...