ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

މުސްތަގިއްލު މަގާމުތަކުގެ ބޭފުުޅުންނަށް ވިޔަފާރި މަނާކޮށް އާއިލީ މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރަން ލާޒިމް ކުރަނީ

ހުއްދަ ނުނަގައި މިނިވަންކަމާއެކު މުޒާހަރާކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

ބޭރުގެ ހިމާޔަތް ހޯދާފައިވާ މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުންކަމަށް އޮތް މާއްދާ އުވާލަނީ

ލަންކާއަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

1

އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއަށް

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާގެ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ރައީސް ސޯލިހު ބައްލަވާލައްވައިފި

ސަރުކާރުން ބަދަލު ދިނުން އެގޮތަށް ކުރިއަށްދާނަމަ، ދައުލަތް ބަނގުރޫޓުވާން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ: ޝަރީފް

ޒުވާނުންނަކީ ގައުމުގެ ހެވާއި ލާބައަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދޭނީ އެމީހުން ބިނާކުރުމަށް އިސްކަންދީގެން: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: އަލްހާ އީދު ނަމާދު 1440

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނައިބު ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރައްވައިފި

އީދުގެ އުފަލުގައި އެންމެން ބައިވެރިކޮށް، އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރުން މުހިންމު: ރައީސް

« 1 ...