ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

މިވަގުތު އިތުރު ވާހަކަ ދެއްކުން ރަނގަޅެއް ނޫން، ނަން ހިޔާރުކުރެއްވީތީ ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން: ފާއިޒް

ރަށްރަށުގައި ކަނޑައަޅާ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުތައް ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބައޮތް: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު ނަން ފޮނުއްވި ފާއިޒް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައިފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވައްދައިދިން އެކަކީ ރައީސް ސޯލިހު: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ސޯލިހު އަދި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމުގެ އިއްޒަތާއި ލައްޒަތު ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫޅޭ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީއަށް ކައުންސިލްތައް ނުލިބިއްޖެނަމަ ވައުދުތައް ފުއްދަން ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ: ރައީސް

ކައުންސިލްތަކުން ސީދާ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅެން ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ސޮވަރިން ގެރެންޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ވަރަށް އަވަހަށް ކަނޑައަޅާނަން: އަމީރު

ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވައިފި

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ: ރައީސް

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޓެންޑަކޮށް ޕްރޮކިއު ކުރާއިރު ވިސްނުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ކިބައިން ރައީސް އެދި ވަޑައިގެންފި

އަތޮޅު ފިހާރަތައް ތަރައްގީ ކުރުުގެ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތް: ރައީސް

« 1 ...