ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ މަގާމަށް ނިއުމަތު އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

"އަޑީ ދައުލަތުން" މަރުގެ އިންޒާރު ލިބެމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖާބިރުގެ ކުއްލި މައްސަލައެއް

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ގޯނާތަކަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

1

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށް ސިޓީއެއް، އެހީވެދީ!

1

ލޮކްޑައުންގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

1

އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރައްވައިފި

4

ކެބިނެޓުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރުން، ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރަޔަށް އޮތީ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް"

2

އަލީ ވަހީދުގެ ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަތައް މުވައްޒަފުންގެ ދުލުން، ރައީސް ސޯލިހު ހުންނެވީ ކީރިތިކުރެއްވެވިފައި

1

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު، އިސްތިއުފާދެއްވަން ރައީސް އަންގަވައިފި

އޮންލައިންކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ނުބާއްވަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

« 1 ...