ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރ ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ހިޔާނާތާއި، މަރުތަކުގައި ޝާމިލްވާ މީހުން ހާމަކޮށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅުއަޅަން ގޮވާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއްް

1

ޖޭއެސްސީއަށް ކުރިމަތި ލެއްވި 6 ބޭފުޅުންގެ ނަން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑރ. އިޔާޒު ރައީސް ސޯލިހަށް: ރައްޔިތުންގެ އާދޭހަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދީފިނަމަ 2023 ގައި ދޭނީ ބީރު ކަންފަތެއް!

ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން ހާއްސަ ބިލެއް

4

ކައުންސިލުތަކުގެ އުމުރު ދިގުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ރައީސުން ހޮވަން ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތައް ހިންގާ މީހުންގެ ސާފު މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ވަނީ ލިބިފަ: މަޖިލިސް ރައީސް

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓު، އެވެނި މިވެނިކަމަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ ސީރިޔާއަށް މީހުން ފޮނުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން

8

މީރާގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރަން ފޮނުއްވި މަހްޒޫމް އާއި ސާޖިދުގެ ނަން ދިރާސާ ކުރަން ކޮމިޓީއަށް

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ހޯދުން: ރައީސް

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

« 1 ...