ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނަން: ރައީސް

ގްރީން ޓެކްސްގެ ވަކި ޕަސެންޓެއް ރަށްރަށަށް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް އެބައޮތް: ރައީސް

ޑޮކްޓަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅުގެ ދަށުން ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރައީސް ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން

ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި އެސްޓީއޯ އާއި އެގްރޯނެޓުން އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް

ހުރިހާ ރަށެއްގެ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އެއް އަމާޒު: ރައީސް

އެތެރެކުރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ޖެނުއަރީ އެކެއްގެ ކުރިން ރައީސް ނެރެން ޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އަންނައަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު ފުރާވަޑައިގެންފި

« 1 ...