ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ވީއައިއޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

1

ރައީސް އޮފީހުން މަހަކު ދެ ފަހަރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަނީ

ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުގައި ތައުލީމު ދިނުން މަޖުބޫރުވާ މުއާހަދާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

ފައުޒާން ވަކިވެގެން ދިޔައީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކުވައިދީފައި: ނަޝީދު

މަރުތަކުގެ ބޮޑު މަންޒަރުވެސް ހޯދަންޖެހޭ، އެކަމުގެ ބައިވެރިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނަން: ރައީސް

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް މަބްރޫކު އައްޔަންކޮށްފި

ފައުޒާން ވަކިވެގެން ދިޔައީ ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާ ދައްކުވައިދީފަ: ރައީސް

ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުން އަދި ދަރިވަރުންނަށް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

2040ގެ ތަސައްވުރާ ގުޅޭގޮތުން ކުދިންތަކެއް ލިޔެފައިވާ ދެ ފޮތެއް ރައީސަށް

ދުބާއީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާއި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދުގެ ލިސްޓަށް ބަދަލު ނުގެނެސް، ދަމަހައްޓަން ނިންމައިފި

« 1 ...