ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ހަލާކުނުވެ، ތާޒާކަންމަތީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމުކުރަނީ

ބީއެމްއެލް އާއި އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އަންނަ ހަފުތާ ތެރޭ އިއުލާންކުރަނީ

އަށް މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވިޔަސް، މިއީ ބަލި ނުފެތުރޭނެ ކަމަށް ނިންމަންވީ ވަގުތެއް ނޫން: ރައީސް

ކޮވިޑް 19: އެންމެ އިސް ބަސް ވެސް އަދި އެންމެ ފަހު ބަސް ވެސް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން: ރައީސް

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ގެނައުމަށް ޝެޑިއުލް ކާގޯ ފުލައިޓުތަކެއް ބާއްވަނީ

މިނިމަމް ވޭޖް ދިނުމުގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ މެދުގައި ފަރަގެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެން: ރައީސް

މުސާރަ ކުޑަކުރުމެއް ވެސް މަޝްރޫއުތައް މަޑުޖެއްސުމުގެ ވިސްނުމެއް ވެސް ނެތް: ރައީސް

1

ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުން މިވަގުތަށް ވާނީ މަޑުޖައްސާލާފައި: ރައީސް

އައިއެމްއެފްގެ ލޯނެއް ނަގާކަށް ނުވިސްނަން: ރައީސް

ފުޑް ސެކިއުރިޓީއާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާކަށް ނުޖެހޭނެ: ރައީސް

އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމަށް މި އަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް އަޅާ ފިޔަވަޅު: ރައީސް

ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު މިހާ ހިސާބަށް ދިޔައީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމުން: ރައީސް

« 1 ...