ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އދ.ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ކާމިޔާބީން ފުރިފައިވާ އަހަރުތަކެއް: ރައީސް

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްްވައިފި

އޭސީސީގެ މެންބަރުން ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނަސް، ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިންޑިއާ އޮވޭ: ރައީސް

ސިޔާސީގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތުވި ދުވަސްވަރު ވެސް ހުސައިންއާ މަޝްވަރާކުރިން، ވަރަށް ރަނގަޅު ލަފާ ދެއްވި: ރައީސް

ޕީޖީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޒަކަރިއްޔާ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސް ސޯލިހު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ސޯލިހް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންނަމަ ދަންނަވާނަން، ރައީސް ސޯލިހަށް ދެވަނަ ދައުރު ކަށަވަރުވުމުގެ މަގަކީ ބަރުލަމާނީ: ނަޝީދު

އެންއައިސީއަށް އައްޔަނުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަމެއް ފޮނުވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ނިންމުމުގެ ގާބިލުކަން ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އެބައޮތް: އަދީބު

« 1 ...