ފައިޒާ ވެކްސިން

ފައިޒާއިން ކޮވިޑަށް އުފެއްދި ކާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ފައިޒާއިން ކޮވިޑަށް އީޖާދުކުރި ގުޅަބޭހުން ރައްކާތެރިކަން 90 ޕަސެންޓަށް އިތުރުކޮށްދޭ، ހުއްދައަށް ހުށަހަޅައިފި

އާންމުންނަށް ބޫސްޓަ ޑޯޒު ޖަހަން ވެކްސިން ލިބުނަސް، ސިރިންޖު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް

އެމެރިކާއިން ހަދިޔާކުރި ފައިޒާގެ 100،620 ޑޯޒް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިނެއް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގެ ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަން އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދަނީ

ފައިޒާއިން ތިން ލައްކަ ޑޯޒް ވެކްސިން ގަންނަނީ، އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ލިބެން ފަށާނެ

ކޮވިޑުގެ ބޫސްޓަ ޑޯޒް އަންނަ މަހު އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަނީ

އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގެ ވަކި ކެޓެގެރީތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޫސްޓާ ޑޯޒް ދެނީ

ފައިޒާ ވެކްސިން ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދު ކުދީންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ހުއްދަކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުން ޔޫކޭގައި ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި

« 1