ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕީޖީ ހާޒިރުކުރުން

ބަންދެއްގައި ނެތް މީހަކު، އެހެން މީހަކު ޖާމިނުކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރުމަކީ ގާނޫނު ދަންނަ ކަމެއް ނޫން: ޕީޖީ

އަލީ ވަހީދު ފުރި މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ޝަމީމު މިއަދު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަލީ ވަހީދު ފުރި މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ޝަމީމު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގާބެހޭ މައުލޫމާތު ޕީޖީއަށް ނުދީ ސިއްރުކުރާ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

149 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ފުލުހުންގެ އިހުމާލުތަކެއް، ޕީޖީ ވިދާޅުވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބެލޭނެ ކަމަށް

149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރި މައްސަލަ ބޭރު ކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ޕީޖީ މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕީޖީ ޝަމީމު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ސިވިލްކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބުދުﷲ އާއި ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިހުސާންގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ގާޒީ ބާރީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު ބާރީ އާއި ދ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު ވަކިކުރަން މިއަދަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

6