ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަން: ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ގެއިން ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލެއް ފެނުނު!

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކުރުވަން ފާހެއް ނުވި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓްގެ 82 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ތިން ގައުމެއްގެ ސަފީރުންނަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

1

ސައުދު އެމްޑީޕީއާ ގުޅުމުން މަޖިލިސް ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަށް އައި ބަދަލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ބޮޑު ފަސް މައްސަލައެއް އިސްލާހުކުރަން އޭސީސީއަށް އަންގައިފި

ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ހައިކޯޓުން އޮޅިގެން އަލުން ބަލައިފި

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ރީކޯ މޫސަ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރަޖަ ލިބޭ މިންގަނޑު ލުއިކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ނަން އެމެރިކާގައި ހުންނަ އެމްބަސީގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި

އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް: އާރްޑީސީ

... 11 ...