ނެދަލެންޑް

ޕެނަލްޓީގައި ނެދަލޭންޑްސް ކަޓުވާލައި، މެސީގެ އާޖެންޓީނާ ސެމީއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ނެދަލޭންޑްސް 2-2 އާޖެންޓީނާ (3-4)

ކެންސަރާ ކުރި ހަނގުރާމައިގެ ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމަށް ބަދަލުދޭން ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރު!

ވެން ޑައިކް ބުނަނީ ''ހަމަޖެހިލައިގެން ހިނގާލަ ހިނގާލާ'' ހުންނަ މެސީއަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް!

ތާރީހީ ވާދަވެރިކަމެއް: އާޖެންޓީނާ ޕެނަލްޓީ ބޭނުމެއް ނޫން، ވެން ހާލް ނުކުންނަނީ ބަދަލެއް ސާބިތުކޮށްދޭން!

ނެދަލޭންޑުން ބުނަނީ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މެސީގެ ވާހަކަ ނުދައްކާކަމަށް!

ފޮޓޯ: އެމެރިކާ ކަޓުވާލައި، ނެދަލޭންޑްސް ކުއާޓާއަށް ދިއުން

މިހިސާބަށް އާދެވުނީ ވަރަށް އުނދަގުލުން، ނެދަލޭންޑްސް އަދި މާ އުނދަގޫވާނެ: މެސީ

އެމެރިކާ ކަޓުވާލައި، ނެދަލޭންޑްސް ކުއާޓާއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ނެދަލޭންޑްސް 3-1 އެމެރިކާ (ފުލްޓައިމް)

ނެދަލޭންޑްސްގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް "ރޯގާ" ޖެހުނު، އެކަމަކު މެޗަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ!

އެމެރިކާ ކޯޗު ބާހޯލްޓާ: އޭނާގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅިފައި ވަނީ ނެދަލޭންޑްސްއާ!

« 1