ދައުލަތުގެ ދަރަނި

ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގައިގެން ފައިސާ ވަންނަނީ ދިވެހިންގެ ޖީބަށްތޯ، ނުވަތަ ކެރެއްލާއަށްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ: އީވާ

ދަރަނި ދެއްކުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ފަސްބިލިއަން ކަނޑާލުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ޕީއެސްއައިޕީ ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭނެ، ބަޖެޓު ބޮޑުވީ ވަޒީރުން ރުހޭ މީހާގެ ދާއިރާއަށް ބޮޑުކޮށްގެން: އީވާ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހު، ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން 83 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ސުކޫކު ވިއްކަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނެއް ނުކުރާނެ: ފިނޭންސް

ފިޗް އިން ރޭޓު ކުރާނީ ސިޔާސީ މީހުން ބުނާ އެއްޗަކަށް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ އަލީ އާޒިމް، ޝަރީފަށް ރައްދު ދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރެޑިޓް ރޭޓިން ދަށްކުރީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދަރަނީގެ ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފު

ފިޗުގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ޖެހޭ، އެކަމަކު ރާއްޖެ ދަރަނިވެރިއެއް ނުވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ފިޗުން ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ރޭޓިން ދަށްކޮށްފި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ރޭޓިންއާ ދެކޮޅު

ދަރަނި ރީ ސްޓްރަކްޗާ ކުުރުގެ މަސައްކަތް ލަސްނުކޮށް ފެއްްޓުމަށް، ސަރުކާރަށް އެންގުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 1.7 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގާނޫނާ އެއްގޮތް ނުވާގޮތަށް ދެ ދަރަންޏެއް ދައުލަތުން ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަވޭ: މަޖިިލިސް ރައީސް

4 »