އެމްޓީސީސީ

އަޅުގަނޑު ހިޔާރު ކުރީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ، އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުވީ ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވައިގެން: އާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނީގެ މާލިމީ އާޒިމްގެ ކާމިޔާބު 2 އަހަރު

ދާންދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ކަމަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އުކުޅަހު ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ 70 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ހޯރަފުށި މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސަރުކާރަށް ކަމެއް ނުވާކަން ދައްކަން ދެކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރޭ: ފައްޔާޒު

އޮގަސްޓުގެ ކުރިން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ބަހުގެ ހިދުމަތެއް ދޭނަން: އާޒިމް

އުނގޫފާރާއި މާކުރަތު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީއަކީ ބުރިޖު އެޅުމަށް ގާބިލު ކުންފުންޏަކަށް ހެދޭނެ: އާޒިމް

1
« 1 ...