އެމްޓީސީސީ

ހެނބަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާއި ގާތަށް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު: އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު ދޮރެއް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމައި، އަންނަ މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރެވޭނެ: އާޒިމް

ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުމާއި ގާތަށް

ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން "މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ 365" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ވޭވަށު ބަނދަރުގެ 45 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ރަކީދޫގެ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ބާރަށް ކުރިިޔަށް

ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ 11 އަށް ނިންމައިލެވޭނެ: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީން މިމަހު އެކަނިވެސް ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 100އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ

ފެހެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 50 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

« 1 ...