އެމްޓީސީސީ

ވިލުފުށީގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީ އިން ފ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އީދާ ދިމާކޮށް ބަހުގެ ހިދުމަތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

އަގު ކުޑައެއް ނޫން، ޑްރައިވަރުން މުޒާހަރާކުރިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވިޔަކަ ނުދޭނަން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

8

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

އެމްޓީސީސީ އިން ދ އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ތިނަދޫ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

"ބެޓެރިން ދުއްވާ މިނީ ބަސް ގެނައުމަށް ހަދާ ދިރާސާތައް ނިމިއްޖެ، ވަރަށް އަވަހަށް ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލާނަން"

1

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ހަދަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، ނޮވެމްބަރު މަހު މަސައްކަތް ނިމޭނެ: ޝާހް

އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮމޯޝަން "ސާބަސް ޔަންމާ 2019" ފަށައިފި

ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ނުބަހަން އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

« 1