އެމްޓީސީސީ

ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ އެއްގަަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބަނޑޮހުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

އެމްޓީސީސީގެ ހުނަވަރު ބަސް ޑްރައިވަރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ 68 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ހަނިމާދޫ އަތުން ދިއްދޫ ބީއެކްސް ސްޕޯޓްސްއަށް މޮޅެއް

އެމްޓީސީސީ ނޯތު ލީގު: ފުރަތަމަ މޮޅު ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެ ފޯ ޔޫތު ލިންކޭޖަށް

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ފޮޓޯ: ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ބަހުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރުން

އާ ބަސްތަކާއެކު ރޫޓުތައް އިތުރުކޮށް، ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބަސް ދަތުރުތައް އަވަސްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އުޅޭ މީހުންގެ ޝަކުވާ އަޑުއަހައި، ހައްލު ގެންނާނަން: ރައީސް

1

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭގޮތަށް އެމްޓީސީސީން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށްލައިފި: ރައީސް

« 1 ...