އެމްޓީސީސީ

ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ފީވަކު ބަނދަރުގެ 52 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ

ވަންދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ 12 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ނ. މިލަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 24 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގެ ޑޮކްޔާޑަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އުޅަނދުތަކަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ތަނަކަށް ހަދަނީ

ދުވާފަރު މަގުތައް ހެދުމުގެ 67 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ފަށައިފި

5

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު: ވޯޑް އިމާރާތުގެ ތަނބުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ލ. މާވަށު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 37 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ނައިބު ރައީސްއާ ހިއްސާކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

« 1 ...