އެމްޓީސީސީ

ފުނަދޫ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ބަނޑޮހުގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ޕްރޮފައިލިން މަސަައްކަތް ނިމިއްޖެ

މާޅޮހު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 65 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތަށް އިތުރު 65 ލޯންޗު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް އަލް ޝާލީއަށް

ށ. ގޮއިދޫގެ ފެރީ ސްޓޮޕްގެ މަސައްކަތްވެސް އެމްޓީސީސީން ފުރިހަމަކޮށްފި

ޅައިމަގު ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފަހު ޝިޕްމެންޓު އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ބަސް ދަތުރުތަކަށް ފަސޭހަކުރަން ސޯސަން މަގު އުތުރުގައި ޕާކުކުރުން މަނާކުރަނީ

1

ގާދިއްފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

ކުރިނބީ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މަޑަވެލި-ހޯނޑެއްދޫ އާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮމަންޑޫގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓު އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

މުލީ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއު: ފަޔާ ބިލްޑިންގް ޕްލާސްޓް ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

« 1 ...