މެންބަރު އިބްރާހީމްް ރަޝީދު

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ރައީސް ޖެހިވަޑައިގަތުމަކީ، ޔަގީނުންވެސް ނުކުރައްވާނެ ކަމެއް: ބޮންޑޭ

ކުދި ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދަން ގޮވާލައި ބޮންޑޭ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ބޮންޑޭގެ އިންޒާރު ރައީސް ސޯލިހަށް: ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން ނުނިކުންނަނީސް ވެށިފަހި މާލޭގެ ވައުދުތައް ފުއްދަވާ!

މިހާރު އޮތީ ރައްޔިތުންނާ ދުރު ނިޒާމެއް، ރައްޔިތުން ބޭނުންނަމަ ސަރުކާރު ވައްޓާލެވެން ވެސް ޖެހޭނެ: ބޮންޑޭ

ރައީސް ދެއްވީ މަޖިލިސް ރައީސް ކަމުން ނަޝީދު ވަކި ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު: ބޮންޑޭ

ބޮން ގޮއްވަން ފަންޑުކުރި ފަރާތެއް ނެތޭ ބުނުން ބުއްދިއަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: ބޮންޑޭ

ރައީސް ސޯލިހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ބޮންޑޭ ގޮވާލައިފި

1

އިންޖީނުގެތަކުން ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތްތައް، ސަރުކާރުން ބަދަލު ހޯދުމަށް ބޮންޑޭ ގޮވާލައިފި

1

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ބިކަވާ ހިސާބުން ވައްކަމާ ފޭރުން އިތުރުވާނެ: ބޮންޑެ

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ރައީސް ނަޝީދަށް ރައްކާތެރިކަން ދީފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ބޮންޑާ

ގަރާޖު ސިޓީ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަން ވޯޓު ދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ 65 މެންބަރުން ފެއިލްވުން: ބޮންޑޭ

ބިދޭސީން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ހިންގައި ރުއްދަނޑުތައް ގަންނަނީ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން: ބޮންޑޭ

« 1