މެންބަރު ހަސަން އަފީފު

އެމްޑީޕީ ދޫކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް ކުރީ ސަފުން ޖާގަ އެބައޮތް، ވަޑައިގަންނަވާ!: ރައީސް

މެންބަރު ޝަރީފަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުން ނަން އިއްވައި ނުކުންނަން އަންގައިފި

ރައީސް، އަފީފްގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންނެވީ މަޖިލިސް ނުހުއްޓި ހިނގާނެ ގޮތެއް ހޯދައިދޭން!

ވާހަކަދައްކަން އެދިފައިވާ މެމްބަރުން ތަޅުމުގައި ނެތުމުން އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ އެއްފަރާތްކޮށްފި

އަފީފު ރަމްޒީ ރިޔާސަތެއްގައި! ނަން ނީއްވެވީވެސް "ބޮސް"ގެ ފޯނުކޯލެއް ނައިސްގެންތޯއެވެ؟

ލިބުނު ފޯނުކޯލަށް "އާދެ، މި ނިންމާލަނީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަފީފު ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވައިފި

އަލީ އާޒިމަށް ވަކި އުސޫލެއް؟ ނިޒާމީ ނުކުތާގައި 20 މިނެޓު، މިއަދު ނަން އިއްވުމެއް ނެތް!

އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ އިހުތިޖާޖުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ފިޔަވައި ފިކުރުގެ ދިރުމުގެ އިސްބޭފުޅުން އެމްޑީޕީން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

7

ރާއްޖޭގައި މެރުއާނާ ހުއްދަކުރަން ގޮވާލައި ޖާބިރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ރިޔާސަތުން އަފީފް ނުހުއްޓުވި

1

ބޮންޑޭ އާއި އަފީފް ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދީފި

އެންމެފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދެފެކްޝަނުގެ ކޯޅޭ ޖަގަހައަކަށް! ފަލާހުގެ ނަން އިއްވައި ނިކުންނަން އަންގައިފި

« 1