މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން އޮތް ތިންމަސްދުވަހުގެ މައްސަލައިގައި ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން ކައުންސިލުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން މާދަމާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުމެއް

241 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބަނޑާރަ ކޮއްޓަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ހޯދައިފި

އުނި އިތުރު ނުގެނެސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް، ސަރުކާރު ސިޔާސަތުތައް އެކަނި ވިއްކޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާނަމަ ދެކޮޅު ހަދާނަން: ނިޔާޒު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި، ބަހުސް އާދިއްތަ ދުވަހު

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

އިދިކޮޅުން ލޯޔަލްޓީ ކާޑު ތައާރަފުކުރުމުން އަލީ ނިޔާޒް: ޕާޓީގެ މެންބަރުން ދަރަޖަކުރުމަކީ ތަފާތުކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ފުލުހުންގެ ބިލަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން

ވަން ފޮޓޯ: 241 ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކޮށް ބާއްވަން 60 މިލިޔަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އީސީން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފަ: އަލީ ނިޔާޒް

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗްވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވުން

« 1