މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އިހުތިސޯސެއް ނެތް، އެއީ ރިސޯސް ސެންޓަރެއް: ނިޔާޒް

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން: ނިޔާޒް

ޖެހި ހިސާބު ދިމާވެއްޖެ، އެމްޑީޕީ ދެމި އޮންނާނީ ނަތީޖާ ނެރޭ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި: ނިޔާޒް

1

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިމްރާންވެސް ނުކުންނަވައިފި

ގާނޫނީ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތީ އެޗްޑީސީއަށް: މެންބަރު ނިޔާޒު

1

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން އޮތް ތިންމަސްދުވަހުގެ މައްސަލައިގައި ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން ކައުންސިލުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން މާދަމާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުމެއް

241 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބަނޑާރަ ކޮއްޓަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ހޯދައިފި

އުނި އިތުރު ނުގެނެސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް، ސަރުކާރު ސިޔާސަތުތައް އެކަނި ވިއްކޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާނަމަ ދެކޮޅު ހަދާނަން: ނިޔާޒު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި، ބަހުސް އާދިއްތަ ދުވަހު

« 1