މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް

241 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބަނޑާރަ ކޮއްޓަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ހޯދައިފި

އުނި އިތުރު ނުގެނެސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް، ސަރުކާރު ސިޔާސަތުތައް އެކަނި ވިއްކޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާނަމަ ދެކޮޅު ހަދާނަން: ނިޔާޒު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި، ބަހުސް އާދިއްތަ ދުވަހު

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

އިދިކޮޅުން ލޯޔަލްޓީ ކާޑު ތައާރަފުކުރުމުން އަލީ ނިޔާޒް: ޕާޓީގެ މެންބަރުން ދަރަޖަކުރުމަކީ ތަފާތުކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ފުލުހުންގެ ބިލަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން

ވަން ފޮޓޯ: 241 ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކޮށް ބާއްވަން 60 މިލިޔަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އީސީން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފަ: އަލީ ނިޔާޒް

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗްވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވުން

ހުޅުމާލޭގެ ވެހިކަލް ކެޕޭސިޓީ އަކީ 82000 : ހުޅުމާލެ މެންބަރު

ވަން ފޮޓޯ: ޖޭސީސީގެ ހުޅުމާލެ ޝޯރޫމް ހުޅުވުން

« 1