މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

ކޮވިޑޭ ބުނެ މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ތާވަލު ނުކުރި މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަން ޝިޔާމު ގޮވާލައްވައިފި

ޝިޔާމްގެ ރައްދު ރައީސް ސޯލިހަށް: ކުރީން އިއްވި ބަޔާންތަކުގައި ވިދާޅުވި ކަންކަން ހާސިލުވީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟

ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމުގެ ބާރުވެރިކަން މިހާރު އޮތީ އިންޑިއާގެ އަތުގައި: ޝިޔާމް

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން މާހައުލެއް ގާއިމުކުރަން މަޖިލިސްއަށް ހުށަހަޅައިފި

އިދިކޮޅު މެންބަރުން އިޖުތިޖާޖު ކުރާތީ އުނދަގޫވެގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ހިޔާނާތުގެ ދިގު ލިސްޓުން ރައީސް ސޯލިހަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔަމީނުގެ ނަންފުޅު: ޝިޔާމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅުން ގދ. އަތޮޅަށާއި އައްޑޫއަށް

ނައިފަރުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ތިން ވަޒީރަކު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމުންވެސް އާޒިމް ދެއްކެވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ލޯނުގެ ވާހަކަ!

ވަން ފޮޓޯ: ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ޕީޕީއެމުން ރައީސް ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީއާ އެކު ހަދާނެ ޑީލެއް ނޯންނާނެ: ޝިޔާމް

ރައީސް ނަޝީދަށް މި ސަރުކާރަކުން އިންސާފު ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ: ޝިޔާމް

« 1