މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

އިފްތިތާހު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

ފެނަކައިގެ ވެރިޔަކު އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށްބުނެ، އިއްވި އޯޑިއޯއިން ނުފޫޒު ނުފޯރުވާކަން ދޭހަވޭ: ނަޝީދު

ޔާމީން މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށް، މަހުލޫފް މައްސަލަ އެޖެންޑާ ނުކުރި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެއް ނުވޭ: ޖޭއެސްސީ

މަޖިލިސް ރައީސް ޝިޔާމަށް: ނިޒާމު ރޭވިފައި ވަނީ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަނޭޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ގޮތަކަށްނޫން

1

ކޮވިޑޭ ބުނެ މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ތާވަލު ނުކުރި މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަން ޝިޔާމު ގޮވާލައްވައިފި

ޝިޔާމްގެ ރައްދު ރައީސް ސޯލިހަށް: ކުރީން އިއްވި ބަޔާންތަކުގައި ވިދާޅުވި ކަންކަން ހާސިލުވީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟

ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމުގެ ބާރުވެރިކަން މިހާރު އޮތީ އިންޑިއާގެ އަތުގައި: ޝިޔާމް

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން މާހައުލެއް ގާއިމުކުރަން މަޖިލިސްއަށް ހުށަހަޅައިފި

އިދިކޮޅު މެންބަރުން އިޖުތިޖާޖު ކުރާތީ އުނދަގޫވެގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ހިޔާނާތުގެ ދިގު ލިސްޓުން ރައީސް ސޯލިހަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔަމީނުގެ ނަންފުޅު: ޝިޔާމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅުން ގދ. އަތޮޅަށާއި އައްޑޫއަށް

ނައިފަރުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ތިން ވަޒީރަކު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

« 1