މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ކޮވިޑްގެ ކުރިން ޒިޔާރަތް ކުރި ވަރަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަދިވެސް ޒިޔާރަތެއް ނުކުރޭ

1

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކުރި، ގެނެވުނީ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން!

ގްރީން ޓެކްސް އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދައުވާ ސާބިތުނުވުމުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ސޯލިހު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި

އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އައުން ފާހަގަކޮށްފި، އެޝަރަފު ޗެކް ރިޕަބްލިކް މީހަކަށް

ޖުލައި މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހަށްވުރެ ގިނަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމުން ގްރީން ޓެކުހާ ގުޅޭ އޮޅުން އިސްލާހުކުރަން ފޮނުވަނީ

ނުބައި ތާރީހެއް ޖެހިފައި އޮތުމުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން މެދުކެނޑިއްޖެ

"ބެސްޓް އައިލެންޑް އިން އޭޝިއާ" އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ

މި އަހަރު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ނުވަ ލައްކައަށް

މިއަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 838،000 އިން މައްޗަށް

މާލޭގެ ޓޫރިޒަމް ބިންތަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކު 95 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

« 1 ...