މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލަށް ކައުންޓްޑައުން ފަށައިފި

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު "ބޯޑާ މައިލްސް" ފަށައިފި

ދުވާލަކަށް އެވްރެޖުކޮށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 3000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

އާ ރެކޯޑެއް، މިއަދު 6،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި

އުތުރުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ރިސޯޓް ހަދަން ހަތަރު ރަށެއް ދޫކުރަނީ

1

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 60،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ، ދުވާލަކަށް އެވްރެޖުކޮށް 2،873 ފަތުރުވެރިން

ބަޓްލަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފި

190 އަށްވުރެ ގިނަ ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވައިފި

އާ ރެކޯޑެއް، އިއްޔެ 5،600 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި

ފަތުރުވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން އާ ރެކޯޑެއް، މިއަދު އެކަނިވެސް 4،567 ފަތުރުވެރިން

« 1 ...