މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ އަހަރީ އެވޯޑުތަކެއް ދޭން ނިންމާ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

"މަންކީޕޮކްސް"ގެ އަސަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ: މައުސޫމް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ތިން ފަޅެއް ވިއްކާލަނީ

"އެކްސްޕްލޯ އިން މޯލްޑިވްސް" ނަމުގައި ހިންގާ ޓްރެވެލް އޭޖެންސީއެއްގެ ބޮޑު ސްކޭމެއް، ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފި

ޝަންގަރިއްލާ ހުޅުވުން އަވަސް ކުރުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު މަޖިލީހުން ގެނެސްދޭނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

އިނގިރޭސިވިލާތް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި, ޓޫރިސްޓް މާކެޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް އިންޑިއާ

ޝަންގަރިއްލާ ހުޅުވުން އަވަސް ކުރުމަށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅައިފައި: މައުސޫމް

ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 12 އެވޯޑެއް ދެނީ

މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ހަ ލައްކައިން މައްޗަށް

ޔުނިވާސަލް އިން ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އާއި ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ވިއްކާލަނީ

'ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ' ވީޑިއޯ ޗެލެންޖުގެ ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

ނަަލަ ނަލަ ރާއްޖެ ޓިކްޓޮކް ޗެލެންޖުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

« 1 ...