މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ވަށައިގެންވާ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަލްޗަރަލް ޒޯނަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

1

ބަޖެޓް 2024: ޔޫރަޕުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން މަދުވި ނަމަވެސް އަމާޒު 2 މިލިއަނަށް

އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން، މަތިވެރިއަށް އެރުން މަނާކޮށްދިނުމަށް އެދި ގަރާރެއް ނެރެފި

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް

ނަލަންދޫގައި 200 އެނދުގެ ރިސޯޓު ހަދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ސަޓާ އެވޯޑްސް: ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު 31 އެވޯޑު

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 1.4 މިލިއަނަށް

ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ރަޝިއާއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

ރިސޯޓް ކުލި ނުދައްކައިގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްދިނުމުން ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ މައާފުވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އާއި އެމިރޭޓްސް އިން ކޯޑް ޝެއާކުރަން ފަށައިފި

1.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ޖާބިރުގެ ފަޅު ވިއްކުން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅުމުން އަމުރެއް ނުދިން

އައްޑޫ ޝަންގްރިއްލާގައި އޮތް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލައިފި

« 1 ...