މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

9 އަތޮޅެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 14 މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ކޮވިޑަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ރަސްމީކޮށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 80،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އަމާޒު ހާސިލުވި ފަހުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރެކޯޑެއް

ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ހުރާފަރު ކުއްޔަށް ނުދޭން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުން ބަދަލުގައި ރަށެއް ދޭ އަގު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކުޑަކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މިއަހަރުގެ 1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައުން

މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ އަމާޒު ހާސިލުވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމަަށް މި އަހަރު ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ފްލައިޓްތަކުގެ އަގުބޮޑުވުން: މައުސޫމް

ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައިފި

މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނުން މައްޗަށް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ހަ ރަށެއް ކަނޑައަޅައިފި

« 1 ...