މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ކޮވިޑް 19 : ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 229 އަށް

މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަން އިތުރު ހަތަރު ރިސޯޓް ހަމަޖައްސައިފި

"މިވަގުތު އެންމެ މުހިންމީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ބަލި ހުއްޓުވުން، އެއަށްފަހު ރާއްޖޭގެ އެނދުތައް ފުރާލަދީ"

ވަން ފޮޓޯ: ވިލިވަރުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ

ކޮވިޑް 19 : ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގެންނަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީނު ކުރި ފުރަތަމަ ކުއްޖާއަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން އަދި ފްރާންސާއި ޖަރުމަނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާ އަޔަނުދޭން ވަކި ގައުމަކުން މީހުން އައުން ހުއްޓުވަން ނުޖެހޭ ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

2

ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް، އެކްސްކާޝަން ނުދިއުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގައި ގާސިމް އިބްރާހީމް ރައީސް ސޯލިހުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1

ހަތް އަހަރު ފަހުން ފަހުން ޖާބިރަށް ބޮޑުމޮހޮރާ ދީފި، އެތަނުގައި ހަދާނީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިސޯޓެއް

އުސޫލު އާންމުނުކޮށް ސީއެސްއާރުގެ ފައިސާއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް

« 1 ...