މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ރާއްޖެއިން ހެދި ފްރީ ޑައިވް ރެކޯޑް ރަސްމީކޮށް ރިކޯޑު ފޮތަށް އަރުވައިފި

ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ ވަޒީރުން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ރައީސްގެ ލީޑާޝިޕްގައި ޕާޓީ ލައިނެއް ނެތި: އަލީ ވަހީދު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވައްކަން ކުރެއޭ ބުނާ އަޑު ނީވި އެއް އަހަރު ހާސިލުކުރެވުނު: އަލީ ވަހީދު

1

ޑައިިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނު ކުރަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސެލްޓާ އިން ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރިސޯޓުތަކުގައި ފުރައްސާކުރުންތައް ރިޕޯޓުކުރަން ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައި، ރިސޯޓުތަކަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ލަލީގާގައި ވާދަކުރާ ސެލްޓާގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ރާއްޖެ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.25 މިލިއަނަށް

ޓޫރިޒަމަށް އައްޑޫން ބިން ދޫކުރަން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހިންގާ ޓުއަރިޒަމް ހަރަކާތްތައް ރިޕޯޓު ކުރަން ހޮޓްލައިން ނަމްބަރެއް ތައާރަފްކޮށްފި

« 1