މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ޕީސީއާރް ޓެސްޓިން މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވެގެން ޓޫރިސްޓު އުޅަނދަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ހިފަހައްޓައިފި

މިއަހަރު ތެރޭ އިތުރު 10 ރިސޯޓު ހުޅުވޭނެ، އެއީ 2998 އެނދު: ޓޫރިޒަމް

1

ނުހެދި ހުރި ރިސޯޓުތައް ހަދަން ތިން އަހަރު، އޭގެ ފަހުން ޖެހޭނީ ދޫކޮށްލަން: މިނިސްޓަރު

އަމާޒަކީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ރަށަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފުކުރުން: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ހޯމްސްޓޭ ޓޫރިޒަމް ފަށައިފި، ދިއްގަރުން ދިވެހިވަންތަ މަރުހަބާއެއް!

ހޯމްސްޓޭ ޓޫރިޒަމް ފަށަން ދިއްގަރު "މޫރިތިގެ"ފައްކާވެފައި، މުޅި ރަށްވެސް އުފަލުން ފޮޅިފައި

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔަކަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއް، އޭނާއަށް ބޮޑު ސަޕްރައިޒެއް!

ހޯމްސްޓޭ: ފާހާނަ ހިމެނޭހެން ކޮޓަރީގެ ބޮޑު މިނުގައި 120 އަކަފޫޓު ހުންނަން ޖެހޭނެ

މަނަދޫގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމަކީ ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާއެއް: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން: މައުސޫމް

1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ އަމާޒު ހާސިލުވެއްޖެ

« 1 ...