މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ރަޝިއާގެ އިތުރު ދެ އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ޓޫރިސްޓް އެނދުގެ 55 ޕަސެންޓް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެސްފި

ލުފްތަންސާ އާއި ފްލައި ދުބާއީ ދަތުރުތައް މިމަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ފާއިތުވި 32 އަހަރުތެރޭ 27 ފަހަރު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިޔާއަށް މިނިސްޓަރުގެ މަރުހަބާ

ގެސްޓުހައުސްތައް ހުޅުވައި، ފުރަތަމަ އައި ފަތުރުވެރީންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ގެސްޓް ހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވާލުން: މާދަމާ ހުޅުވާނީ ނުވަ ރަށެއްގެ 16 ގެސްޓް ހައުސް

ރާއްޖެއަށް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ގެންނަން މިދަނީ ޓަކި ޖަހަމުން، އުންމީދަކީ ހުޅުވުން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް

ހަތަރު ދުވަސް ހަމަނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއަކާއެކު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އާދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން 24،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓް އެނދު އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށައިފި

ފަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު ރާއްޖެއަށް އެބައޮތް: މިނިސްޓަރު

އުލިގަމުގައި ޔޮޓް މެރީނާއަކާއެކު ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބިޑަށް ލައިފި

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 25 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

« 1 ...