މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މިދިޔަ މަހު 22 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

އިތުރު 10 ރިސޯޓަކަށާއި 40 ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް އިންޑިއާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ދައުވަތު ދީފި

ވަން ފޮޓޯ: 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުން

މިނިމަމް ވޭޖް ނެތުމުން މިތިބީ ކަނޑުފެތިފަ، މުޒާހަރާއިން ދޭހަވަނީ އެކަން: މައުރޫފް

ފަތުރުވެރިން ބަރަހަނާކޮށް އުޅޭ މައްސަލައިގައި އިލްޔާސް އާއި އިޔާޒު އާއި ޒައިދު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 16.8 ޕަސެންޓު އިތުރު

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ފަތަން ދަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުން ލާޒިމު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: އަލީ ވަހީދު

1

"އައިޓީބީ ބަރލިން"ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ޖެޓް ސްކީގައި ރައީސް ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސްކުރައްވަނީ

މީހުން އުޅޭ ފަސްރަށެއްގައި ހުއްޓިފައިވާ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ފަށަނީ

ކެޔޮނިރު: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ރިސޯޓްތަކަށް ކުރައްވާ "ހިލޭ" ދަތުރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

3
« 1