މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 45 ރިސޯޓް ވުޖޫދަށް ގެނެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު

ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފައިސާ ރަށްރަށަށް ހޭދަކުރަނީ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭ ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފި

ގދ. ވާދޫގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަަށް 5000 އަކަފޫޓުގެ 16 ބިން ކަނޑައަޅައިފި

މަނަފަރު ރިސޯޓުން މުޒައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ކަނޑައިލުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ހަޅުތާލުކުރަނީ

" އައިއެމްޓީއެމް 2019 " ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު "އައިއެމްޓީއެމް 2019" ބައްލަވާލެއްވުން

އައިއެމްޓީއެމް ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އާރޯތާނާކަމެއް ލިބިގެންދާނެ : އަލީ ވަހީދު

އޮޑަގައްލާގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި، ދެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ރައީސްގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދިފައިވާނެ: އަލީ ވަހީދު

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަތްލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ: އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖެއާއި ޖޯޖިޔާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

« 1