މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ހާޝިމްގެ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުރުމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ދަތިވެފައި

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރު ހާޝިމްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެނީ

ދިވެހި ތާރީޚު: ދިވެހި ތާރީޚުގެ ބޮޑު ބައްޕަޔަކީ ދިޔަމިގިލީ ބޮޑު ބަންޑާރައިންނެވެ.

1

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނާޒުކު ގަދީމީ އާސާރުތަކުގެ ލިސްޓުގައި އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ހިމެނިއްޖެ

ދިވެހި ތާރީޚު: ރުއްސެވީމާ ދަރަޖަ ދީފައި ނުރުއްސެވީމާ ދަރަޖަ ނެގުން!

"އެންއެފްޓީ" އަކަށް އެހެންމީހެއްގެ ފޮޓޯއެއް ހުއްދަނެތި ބޭނުންކުރި ދިވެއްސަކު ހޫނުފެނަށް

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ މާޒީ - 2

ދިވެހިތާޜީޚު: ހިލާލީ ރަސްދަރިކޮޅުގެ ޕްރިންސެސް، ކަނބާ އައިޝާ މަގުމަތިކޮށްފައި ފިލްމުކުޅުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. 1

6

ކޮވިޑު ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދާތީ ދާރުލްއާސާރު ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފި

ޕަރީ ފެންގަނޑު ހިމެނޭހެން ހައްދުންމަތީގެ ހަ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ރަށްވެހިކަމާއި ފުވައްމުލައް، ފެށިގެން އައި ގޮތް 3

ގައުމީ ކުތުބުހާނާ ޒަމާނީކޮށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

« 1 ...