މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް: ލިޔަން އެނގުމަކުން ނުފުދެއެވެ. ބަހަށް އިހުތިރާމްކުރަންވެސް އެނގެން ޖެހެއެވެ.

މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓާޓާ ފުލެޓުތައް އިމާރާތްކުރާ ބިމުން އާސާރީތަކެތި

ސްޓެލްކޯއިން ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ހާޝިމްގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު: އާއިލާ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުންދީފި

ހާޝިމްގެ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުރުމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ދަތިވެފައި

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރު ހާޝިމްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެނީ

ދިވެހި ތާރީޚު: ދިވެހި ތާރީޚުގެ ބޮޑު ބައްޕަޔަކީ ދިޔަމިގިލީ ބޮޑު ބަންޑާރައިންނެވެ.

1

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނާޒުކު ގަދީމީ އާސާރުތަކުގެ ލިސްޓުގައި އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ހިމެނިއްޖެ

ދިވެހި ތާރީޚު: ރުއްސެވީމާ ދަރަޖަ ދީފައި ނުރުއްސެވީމާ ދަރަޖަ ނެގުން!

"އެންއެފްޓީ" އަކަށް އެހެންމީހެއްގެ ފޮޓޯއެއް ހުއްދަނެތި ބޭނުންކުރި ދިވެއްސަކު ހޫނުފެނަށް

« 1 ...