މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ޒަމާން ތަކުގެ ތެރެއިން ދުފުމާއި ފެންފޯއް

5

ސްޓެލްކޯގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގައި އުވަލައި ސާފުކޮށްފި

ސަގާފީ ތަރިކައަކީ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ ނިއުމަތެއް: ރައީސް

1

ދިވެހީންގެ ދަރިކޮޅޫތަކާއި މަތިކޮޅުތައް - 9

ދިވެހީންގެ ދަރިކޮޅުތަކާއި މަތިކޮޅުތައް - 8

ދިވެހިރާއްޖެއިން އުވިފައިވާ ޖަހާދޯނި

5

މާލޭގައި ހުރި 700 އަހަރުވީ މިސްކިތެއް

1

ދިވެހީންގެ ދަރިކޮޅުތަކާއި މަތިކޮޅުތައް 2

1

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތަށް ހަމަޖައްސައިދިން ބިމަކީ އެ މިސްކިތުގެ ދާއިމީ ވަޒަނަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ރައީސް

އިގްތިސޯދީ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުން މުހިންމު: ރައީސް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ އޯތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ދެވަނަ އައުޓްލެޓް ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ހުޅުވައިފި

« 1