އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ

މިނިމަމް ވޭޖުން ރިސޯޓުތަކަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ބިމު ކުލި ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ސާވިސްޗާޖު ދިނުމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގާނޫނާ ހިލާފުވާތީ، އެލްއާރުއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

މިނިމަމް ވޭޖްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ސިނާއަތެއްގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖީބު ބަރުވެއްޖެ: ރައީސް

ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މިނިމަމް ވޭޖް ދެނީ

1

ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިނިމަންވޭޖް ދޭން ނިންމައި، މުސާރައަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް ހާމަކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި، އަހަރަކު 14 މިލިއަން ހަރަދުވާނެ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ތިން އަހަރު، ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް މިނިމަމްވޭޖަށް ތާރީހީ ފެށުމެއް

އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖަށްވުރެ މާ މަތިން އާމްދަނީ ހޯދައިދިނުން: މައުސޫމް

ބިދޭސީން ހިމަނައި މިނިމަމް ވޭޖް އިސްލާހުކުރަން ގޮވާލައިފި

ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ހިޔަލުގައި ފިނިކަމެއް އެކުލެވޭނީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ހައްގު ލިއްބައިދީގެން: ރައީސް

މިނިމަމް ވޭޖު މޮނިޓާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމަކީ ދިވެހިން އިތުރަށް ފަގީރުކޮށްލާނެ ކަމެއް: އެމްޓީޔޫސީ

36 އަހަރު ނުލިބުނު މުސާރައިގެ ހައްލު މި ސަރުކާރުން ހޯދައިދީފި: ޔައުގޫބު

« 1