އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ

އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖަށްވުރެ މާ މަތިން އާމްދަނީ ހޯދައިދިނުން: މައުސޫމް

ބިދޭސީން ހިމަނައި މިނިމަމް ވޭޖް އިސްލާހުކުރަން ގޮވާލައިފި

ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ހިޔަލުގައި ފިނިކަމެއް އެކުލެވޭނީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ހައްގު ލިއްބައިދީގެން: ރައީސް

މިނިމަމް ވޭޖު މޮނިޓާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމަކީ ދިވެހިން އިތުރަށް ފަގީރުކޮށްލާނެ ކަމެއް: އެމްޓީޔޫސީ

36 އަހަރު ނުލިބުނު މުސާރައިގެ ހައްލު މި ސަރުކާރުން ހޯދައިދީފި: ޔައުގޫބު

މަސައްކަތްތެރިންގެ ކަންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒު: ނަޝީދު

މިވަގުތު ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އިގުތިސޯދު ފުނޑޭނެ: ފައްޔާޒު

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ލިބޭ ސްކީމެއް ތައާރަފު ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކުރުން

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން 12،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަގުތު އަށް ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

1
« 1