ޚަބަރު

36 އަހަރު ނުލިބުނު މުސާރައިގެ ހައްލު މި ސަރުކާރުން ހޯދައިދީފި: ޔައުގޫބު

ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް މިދިޔަ 36 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުލިބުނު މުސާރައިގެ ހައްލު މި ސަރުކާރުން ހޯދައިދީފި ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބައެއް މުވައްޒަފުން ކަޅު ހެދުމުގައި ކުރި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން "ހިދުމަތުގައި 36 އަހަރު، 4،465ރ މިއީ ހައްގު މިންވަރުތޯ" ކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފަކު ޕޯސްޓަރެއް ހިފައިގެން ހުރި ފޮޓޯއެއް އެދުވަހު އާންމުވިއެވެ. އެ ފޮޓޯއާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ޔައުގޫބު ވަނީ ފާއިތުވެގެން ދިޔަ 36 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުލިބުނު މުސާރައިގެ ހައްލު މި ސަރުކާރުން ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޔައުގޫބު ވަނީ އޭނާ ކުރިން ބުނެފައިވާ ހަބަރުގެ ސްކްރީން ޝޮޓަކާއެކު ޓުވީޓެއް ކުރައްވައިފައެވެ. ޓުވީޓުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ފޮޓޯގައިވާ ފަރާތުން ކުރަމުންދިޔަ ދިގު އިންތިޒާރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިމުން ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"މިއީ ވައުދު ފުއްދާ ސަރުކާރެއް. އަދި ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހާ ސަރުކާރެއް. 36 އަހަރު ނުލިބުނު މުސާރައިގެ ހައްލު އެއޮތީ ހޯދައިދީފަ،" ޔައުގޫބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިމަމް ވޭޖުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލެވެ.

މިނިސްޓަރު މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވި މިނިމަމް ވޭޖްގެ ދަށުން ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކަނޑައެޅި އަދަދަކީ ގަޑިއިރަކަށް 21.63 ރުފިޔާގެ މަގުން މަހަކަށް 4،500 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ލަފާދިން އަދަދު ދަށްކޮށް ކަނޑައެޅި އަދަދަކީ 8،000 ރުފިޔާއެވެ.

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ގަޑިއިރަކަށް 33.65 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 7,000 ރުފިޔާ ދިނުމަށެވެ. އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުގައި ހަ ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކަށް 7،000 ރުފިޔާ ނުވަތަ ހަ ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގަޑިއިރަކަށް 33.65 ރުފިޔާގެ މަގުން ދިނުމަށެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބޭ ފިކްސްޑް އެލަވަންސް އަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފުޑް އެލަވަންސް، ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ، ސާވިސް ޗާޖް ކަހަލަ އިންކައިންޑް ބެނެފިޓްސް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން ލަފާދިން އަދަދުތަކަށް މިނިސްޓަރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ދޭންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ މުސާރައަށާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން ދޭންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ މުސާރައަށެވެ.

އެގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒަށް ލަފާ ދިނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ގަޑިއިރަކަށް 24.04 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 5,000 ރުފިޔާ ދިނުމަށެވެ. އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ގަޑިއިރަކަށް 42.79 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 8,900 ރުފިޔާއެވެ.