އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ކަންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒު: ނަޝީދު

މިވަގުތު ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އިގުތިސޯދު ފުނޑޭނެ: ފައްޔާޒު

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ލިބޭ ސްކީމެއް ތައާރަފު ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކުރުން

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން 12،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަގުތު އަށް ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

1

މިނިމަމް ވޭޖް: މެދު ފަންތީގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަށް ކަނޑައެޅީ ލަފާ ދިން އަދަދު

މިނިމަމް ވޭޖް: ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 8000 ރުފިޔާ

އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 4500 ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކަނޑައަޅަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިމަމް ވޭޖް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

2