އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

ވަންފޮޓޯ: ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން އުފާފާޅުކުރުން

ވާދަވެރިކަން ނިމިއްޖެ، ދެންވީ އެކުގައި ނުކުމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން: ރައީސް

ނަޝީދު ނަތީޖާ ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވި، ވިދާޅުވީ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް!

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ގުނުން

ރައީސް ސޯލިހު, ބޮޑުތަފާތަކުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ގުނަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް، ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ހިފައިގެން ދުއްވައިގަތް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ސޯލިހްވެސް ކާމިޔާބު އިއުލާންކުރައްވައިފި

ވޯޓު ފޮށިތައް ފަޅައި ގެއްލުންދޭ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެމްޑީޕީ

ވޯޓު ގަޑުބަޑު ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

ރާވައިގެން ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގަން ބަޔަކު އެބަ މަސައްކަތް ކުރޭ: ފައްޔާޒު

ތިނަދޫ އާއި ރަތަފަންދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގައްދޫގެ ވޯޓް ފޮށި ހަލާކުކޮށްލައި، ވޯޓް ކަރުދާސްތައް ވީދާލައިފި!

« 1