އެމްޑީޕީ

ވަކި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް އުފައްދަން އުޅޭތީ ފައްޔާޒު އެދިވަޑައިގަތީ ނަޝީދު އަލުން ވިސްނެވުމަށް!

ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލުކުރަން އެއްބަސްވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރަން ފަސޭހަވާނެ: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފި، އެކަމަކު ރައީސަށް ތާއީދެއް ނުކުރި!

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ބޭރުކުރި ނަޝީދުގެ އެއް އޮބްޒާވަރަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއް!

60 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި އެބައޮތް، ނަތީޖާ ބަދަލުވާވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތް: އަނަސް

ތަފާތު ފިކުރުތަކާއެކު ވެރިކަންކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު އޮތްކަން ސާފުވެއްޖެ: އިމްރާން

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ރައީސް ސޯލިހަށް 24،566 ވޯޓު، ނަޝީދަށް 15،641 ވޯޓު

ވާދަވެރިކަން ނިމިއްޖެ، ދެންވީ އެކުގައި ނުކުމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން: ރައީސް

މާ ފަސޭހައިން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް

ނަޝީދު ނަތީޖާ ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވި، ވިދާޅުވީ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް!

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ގުނުން

ރައީސް ސޯލިހު, ބޮޑުތަފާތަކުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

« 1 ...