އެމްޑީޕީ

ޝާހިދުގެ ތާއީދުވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް، ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވާނެ ކަމަށް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް

ނަޝީދު ވިދާޅުވިހެން މޭޒުތަޅާމަންޒަރެއް ނެތް، ދެރައީސުންގެ "މެޗުއަޑް" ނިންމުން ރީނދޫ ލަޝްކަރުގެ ހައްގުގައި

ގަރާރު ނެގުމަކީ ނަޝީދަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބެއް ނޫން، އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބޭފުޅަކީ ނަޝީދު: ރީކޯ މޫސަ

1

ބަރުލަމާނީގެ ވޯޓު ނެގިނަމަ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވީސް، ނަޝީދުގެ ނިންމެވުން ރަނގަޅު: ރޮޒެއިނާ

ބަރުލަމާނީ ގަރާރު ރައީސް ނަޝީދު އަނބުރާ ނެންގެވީ ވަކި ކަމަކަށް އެެއްބަސްވެގެންނެއް ނޫން: ފައްޔާޒު

ކޮންގްރެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު، ޕާޓީގެ އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއަށްވުރެ ވެސް އިތުރުވެއްޖެ: ރައީސް

ނަޝީދުގެ ތައުރީފު ފައްޔާޒަށް: ފައްޔާޒުގެ ޒައާމަތުގެ ދަށުން ޕާޓީ ހިންގާ ތަން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް

އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސަކީ އައްޔަންކުރާ މަގާމެއްގެ ގޮތަށް ހިމަނައި އަސާސީ ގަވާއިދަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް

ހިޔާލުތައް އެއްގޮތްކުރަން އަވަސްވެގަންނާނަން، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ދެބަސްވުންތައް އެއްބަސްކުރުވައި، އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން: ފައްޔާޒް

އެމްޑީޕީން މި ސާބިތުކޮށްދިނީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަތީޖާ ހޯދޭކަން: ފައްޔާޒް

« 1 ...