މާސްކް

އިންޑޮނޭޝިއާގެ މި މީހާ އުޅެނީ ނާށި މާސްކު އަޅައިގެން، ފުލުހުން އެންގީ މަގުމަތީގައި ޕުޝްއަޕް ހަދަން

ވަން ފޮޓޯ: މުޅި ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރީން، މާސްކް އެޅުމެއް ނެތް!

ފުލުހުން އާންމުކުރި މާސްކް ނާޅައި އުޅެވޭނެ ތަންތަނުގެ ލިސްޓް ދުށިންތަ؟ މިއޮތީ

1

ފިޔަވަޅުތަކާ ހިލާފުވި 913 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޑިސްޕޯސަބަލް އަދި ސާޖިކަލް މާސްކު ހަދާ ކާރުހާނާއެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި މަހު 7ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާސްކް އަޅަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޗައިނާއިން ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 40 މާސްކު އުފައްދައިފި

ޗިލީގެ ރައީސް މާސްކު ނާޅުއްވައި ސެލްފީ ނެންގެވުމުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

މާސްކް އެޅުމުން މޫނުން ބިހިނެގުން އިތުރުވޭ، ރައްކާތެރިވުމަށް ވިސްނަންވީ ބައެއް ކަންކަން

ފޮޓޯ: ތަފާތު ވައްތަރުގެ އުފެއްދުންތެރި މާސްކްތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން

ކާފިއު ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅުނު 2195 މީހަކަށް އަދި މާސްކު ނާޅައި އުޅުނު 1798 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާނެ: ފުލުހުން

« 1