މާސްކް

ލިލީގެ ފަރާތުން ސްކޫލުތަކަށް 100،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ގައުމު ބަލިމަޑުކަމުގެ ވޭނުގައި، ރޭގެ ހުޅުގަނޑާއެކުވެސް މީހުން ބޮނޑިވީ ފޮޓޮއާއި ވީޑިއޯ ނަގަން!

މާސްކު ނާޅައި އުޅުނު އިތުރު 50 މީހަކާއި މަނާ ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅުނު 55 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާސްކު ނާޅައި އުޅުނު 2400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުނު، އެކަކަށް ހަ ފަހަރު

މާސްކު ނާޅައި އުޅުނު އިތުރު 40 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، މަނާ ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅުނު 83 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މަނާ ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅުނު 311 މީހަކާއި، މާސްކު ނާޅައި އުޅުނު 475 މީހަކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ: ނަޒްލާ

ކޮންމެ ޖޫރިމަނާއެއްގެ ފަހަތުގައި ހިލޭ ހިދުމަތެއް ނޯވޭ: ހެލްތު މިނިސްޓަރު

ވަން ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ސްކައުޓް އެންޑް ގައިޑް ފެލޯޝިޕްގެ ފަރާތުން ވެމްކޯއަށް 1،400 މާސްކު ހަދިޔާކުރުން

މާސްކު ނާޅައި އުޅުނު 62 މީހަކާއި 10ގެ ފަހުން ބޭރުގައި އުޅުނު 79 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާސްކް ނާޅައި އުޅުނު 151 މީހަކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ސްކޫލުތަކަށް އެދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ނާޒިމް 14،000 މާސްކު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ބޭރަށް ދާއިރު މާސް އެޅުމުގެ މާނައަކީ އަމިއްލަ ގެއިން ބޭރު އެންމެނާ ބައްދަލުވާއިރު މާސް އެޅުން: ޑރ. ފައިސަލް

2