މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ސްޓެލްކޯ އިން ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

މާލޭގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލި މައްސަލަ، ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޖިލީހަށް!

އަމީނީ މަގު ހަނިކޮށް ހަދާތީ މުއިއްޒު އަނެއްކާވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

1

މަގުކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑުކުރި މައްސަލަ ސްޓެލްކޯއިން އަނެއްކާވެސް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އުކާލާ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްކާތެރި ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކުރަނީ

ވިލިމާލޭގައި 500 ހައުސިން ޔުނިޓް ހަދަން ކޮމިއުނިޓީ ގާޑަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ލޭ އޮހޮރުވުމަކަށް ގޮވާލި ޝިއުނާގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސަހަރާއިން ނެގީ ސިހުރު ހެދި ފިލާކޮޅުތަކެއް، ކައުންސިލް މުވައްޒަފަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޮޑުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ތަރުޖަމާނު ލޭއޮހުރުވުމަކަށް ގޮވާލި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ކާނިވަލުގެ 11 ނަމްބަރު ކެފޭ ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑުކުރުމުން ސިޓީ ކައުންސިލް ގޮވައިގެން ސްޓެލްކޯއިން ކޯޓަށް

1
« 1 ...