މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ، ޔުނީފޯމުލީ ފަރާތްތަކަށް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރަން ވަކި ކައުންޓަރެއް ހަދައިފި

1

މިއަހަރުވެސް ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓަކަށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް

މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ މިދިޔަ މަހު

އެފްރިކާއިން މީހުން އައުން މަނާކުރުމުގެ ދެ ހަފުތާ ކުރީން އެ ބައްރުން 730 މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވޭ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ބަލަނީ

ބޯޑާ މައިލްސްގެ އެސޯޝިއޭޓެޑް ޕާޓްނަރަކަށް އަގޯޑާ

ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް 24 ގަޑިއިރު ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

އިމިގްރޭޝަންގެ ސީނިއާ މުވައްޒަފުންނާ ޒާތީ ކަމެއް ނެތް، ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަނަފީ

ވަން ފޮޓޯ: އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުން

ކަނޑޫދޫގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ބަޔަކު ނޭނގިގެން ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ކޮމެޓީއަށް

3

ބޯޑަ އެންޑް ބަޔޮސެކިއުރިޓީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލުކުރި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަކަށް ހަނަފީ

މޯލްޑިވްސް ބޯޑާ މައިލްސްގެ ގޯލްޑް މެންބަރުންނަށް ވީއައިޕީގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

« 1