މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް

ހިތަދު އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަަހައްދީ ބަދަރަށް ބާލާ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ 50 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައި، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ޑިއުޓީ ބިލުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިމްޕޯޓް އެސްޕޯޓްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުުގެ ބިލު ބަލައި ގަނެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލާއެކު ޑިއުޓީގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ އަހަރު 2.28 ބިލިޔަން ލިބޭނެ: މަޖިލިސްް ރައީސް

ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ ބާވަތްތަކުގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށް، ކިޔަވަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލާ ބިލަށް ބަހުސް ފަށައިފި

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން 16 މިލިއަން ރުފިޔާ މާފުކޮށްދީފި

ކާރާއި ޖީޕް އަދި ވޭންގެ ޑިއުޓީ 100 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށް ނުކުޅެދޭ މީހުން ދުއްވާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

1

ސިނގިރޭޓަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށް ބިޑިންވެސް ޑިއުޓީ ނަގަން ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

ފުލުހުންނާއި ޖަލު އޮފިސަރުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހިންގާ ކަންކަން ބެލުމަށް އެންއައިސީ ހިންގުން ލާޒިމު: އިމްރާން

ކަސްޓަމުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި، އެ ދެމުވައްޒަފުން ވެސް މިހާރު ރަނގަޅުވެއްޖެ

« 1