މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އިންޑިއާއިން އައި ދެ މީހެއްގެ އަތުން ބައި މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އާއްމުކޮށް ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެރި އެތެރެކުރާ ގައުމުތައް ހާމަކޮށްފި

ބްރެޒިލްއިން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން 16.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިތުުރުވެ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓާއި އިމްޕޯޓް ދަށަށް، ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް 13 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ދައުވާ ކުރަނީ

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ރާއްޖެއަށް ތިން ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ކަސްޓަމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ވަގަށް އެތެރެކުރި ވެހިކަލްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ކަސްޓަމްސްގެ ދެ އޮފިސަރަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފި

« 1