މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޑިކްލެއާނުކުރާ ނުވަ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ހިފަހައްޓާފައިވޭ: ކަސްޓަމްސް

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން އަތުލައިގެންފައިނުވާ ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާ އެއްޗެއް އަތުލައިގެންފި

1

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް 4.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓުކުރި

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނައި 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑުރަގް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 12 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ރަން އެތެރެކުރި މީހަކު 60،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް 4.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކުރި

މިދިޔަމަހު ޕީޖީއަށް 271 މައްސަލަ، ގިނައީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް

« 1 ...