Close

ލޯނު އެއްބަސްވުން

ހުޅުމާލޭގައި 4،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 34 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްފި

ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގަނީ އެ ދެއްކޭނެކަމުގެ ގާބިލުކަން ހުރުމުން: ޔައުގޫބް

ޗައިނާގެ ބައެއް ލޯނުތައް ދެއްކުން ވަނީ ފަސްކޮށްދީފައި: ރައީސް އޮފީސް

އަޅުުގަނޑުމެން ދިން ލަފާ އަޑުއެހިނަމަ 2021ގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރާނީ މިހާރު އޮތް ގޮތަކަށް ނޫން: ގަވަރުނަރު

ބްރިޖަށް އިންޑިއާއިން ދޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފޮރިން ސެކެޓްރީގެ ދަތުރުގައި ސޮއިކުރަނީ

މަޖިލިސް ރައީސްގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ، ވިދާޅުވީ ލޯނު ނުދެއްކުނަސް ހަރުމުދާ ބަލައި ޗައިނާއިން ނާންނާނެކަމަށް

ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ގިނަ ލޯނުތައް 2024 އާހަމައަށް ފަސްކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

1

ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރަން އެންގުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދޭދޭ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ މިންވަރަކީ 13 ބިލިޔަން ރުފިޔާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ތިލަމާލެ ބުރިޖު އެޅުމަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ 2012 އާއި 2018 އާ ދެމެދު ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗާކުރުން: މަޖިލިސް ރައީސް

އިންޑިއާއިން ނަގާ ލޯނުތައް ދަރަނީގެ ދަންތުރައަކަށް ނުވޭ: ނަޝީދު

« 1