ލޯނު އެއްބަސްވުން

ޖީ20 ގެ ގައުމުތަކުން ދީފައިވާ ލޯނުތައް 2021 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ފަސްކޮށްދޭން ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

ރައީސް ސޯލިޙުގެ ސަރުކާރުން ކުރާ ވައްކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް، މިއީ ބިރުވެރި ކަމެއް: އަދުރޭ

1

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 732 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އެހީއެއް ދީފި

މިހާތަނަށް ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލު ކުރެވިއްޖެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

މި ހާލަތުން އަވަހަށް އަރައިގަންނަން ދަރަނި ނަގައިގެން ވެސް މަޝްރޫއުތައް ހިންގަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ލޯނުތައް ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ނަގާ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތެއް ނެތް: ޗައިނާ ސަފީރު

އެހީތަކާއި އެ އެހީތައް ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އެސްބީއައި އިން ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް 16 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

އޭއައިއައިބީން ރާއްޖެއަށް 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި

ލޯނު ފަސްކުރަން އެދިފައިވާ ކަސްޓަމަރުން މިމަހުގެ 22ގެ ކުރިން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް 19 : ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓުމެންޓް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 20 މިލިއަން ޔޫރޯ

ފިނޭންސުން ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ހުރިހާ ބިންތަކެއްގެ ކުލި 6 މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްދީފި