ލައިފް ސްޓައިލް

އުސްމާނުގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި ކީސާ

އާއިލީ މައްސަލަތަކާ ހެދި، ގޯވިންދާ ބައިވެރިވާ ކަޕިލްޝަރްމާ ޝޯގައި ބައިވެރިނުވާން ކްރުޝްނާ ނިންމައިފި

ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ދެއްކުމުން ހީކުރީ ބަނޑުބޮޑު ވީ ކަމަށް

ރާމާމަކުނެއް އަތުން އެއްޗެހި ދޮވުމުގައި، މާބޮޑަށްވެސް މޮޅު

އެކަހެރިކޮށް، ބަސްމަދުކޮށް ތިބޭ މީހުންގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަންނާށެވެ!

ކުންޏާ އެކު ތުޅާދޫގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް "ކަދުރު ޕާކަކަށް"

ޝީލާ އާއި މަނިކު ބުނަނީ އެމްއެންޕީއާ ގުޅުނީ މުސްތަގުބަލު ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށް

ޕެންޑެމިކަށްފަހު މަސައްކަތަށް އެނބުރި ނުކުންނަން ޖެހިލުންވިކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނެފި

ކައިވެނީގެ ހަފުލާއަށް ދާނެކަމަށް ބުނެ ހަބަރެއްނުވުމުން ފައިސާ ދައްކަން އަންގައި ބިލު ފޮނުވައިފި

އަޅުގަނޑާއި ޒިޔާ މީ އަބަދުވެސް ގުޅިފައި ތިބި ދެމީހުން، ކައިވެންޏެއް ނުރޫޅޭ: ޝިދާތާ

1

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މައިންގެ ހަށިގަނޑުން އުފައްދައިދޭ ކިރުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެންޓިބޮޑީ ހިމެނޭ: ދިރާސާ

1000 ފަހަރު ޓެސްޓު ހަދައިގެންވެސް ކާރު ދުއްވޭނެ ގޮތެއް ނުވި!

... 7 ...