Close

ލ. ގަން

ގަން-ފޮނަދޫގައި ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއް ހަދަން އުއްޗު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ގަމުން ތެޔޮ ހުސްވެ ކަރަންޓު ކެނޑުނު މައްސަލައިގައި އެރަށު އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ގަމުގައި 240ގެ ހަދަން ހަވާލުކުރި ފަރާތަކުން ނުހައްގުން ހޯދި 18 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ގަމުން ތައްޓާއެކު ރަށަށް: ފައިސާ ފައްޗާއި މާފަތިން ސަޕޯޓަރުންގެ ލޯބި!

އޮންލީގެ އެންމެބޮޑު ކާމިޔާބުގެ ސިއްރު: އަހުލާގާއި ލީޑަޝިޕްގެ ނަމޫނާއިން ދެއްކި ހިތްވަރު

ވަން ފޮޓޯ: ގަމުން ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންކަމަށް

ގޯލަޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ކިންގަކަށް އޮންލީ

ފުރިހަމަ ފައިނަލެއް، ވާދޫ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ގަމަށް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ފައިނަލް: ގަން 8-4 ވާދޫ (ފުލްޓައިމް)

އޮންލީއާއި އަޔާވެސް ނުކުންނާނީ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ޝަރަފަށްޓަކައި، ގޯލްޑަން ތަށްޓަކީ ކެރިއަރު ފުރިހަމަވުން!

ގަމާއި ވާދޫ ރަށުގެ ތާރީޚު ލިޔެލުމަށް، އަމާޒު ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޝަރަފުވެރި ތައްޓަށް

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ސެމީފައިނަލް، ގަމާއި އިނގުރައިދޫ މެޗު

« 1 ...