ލ. ގަން

ރަތް ކާޑަކާއެކުވެސް ގޯޅި ކޮޅަށް ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި، މާބައިދޫން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފަރީސްގެ ގޯލުން ދަނބިދޫ ބަލިކޮށް، މާބައިދޫ ފައިނަލަށް

އޮންލީގެ ގޯލުން އައިލެންޑް ޔޫތު ޔުނައިޓެޑު ބަލިކޮށް ގޯޅި ފައިނަލަށް

ފޮނަދޫ ބަލިކޮށް، ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ދަނބިދޫ ހޯދައިފި

މާހިންނަ ކަޓުވާލައި މާބައިދޫ ސެމީއަށް، ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ގޯޅިވެސް ސެމީ އަށް

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ އައިލެންޑް ޔޫތު ޔުނައިޓެޑް ސެމީއަށް

ޕޮލިސް ކަޓުވާލައި، ގޯޅި އުންމީދު އާކޮށްފި

ޕޮއިންޓަކާއެކު ގޯޅިއަށް މާޔޫސްކަން، މާބައިދޫ ސެމީއާ ގާތަށް

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޓީއެސްސީވެސް ބަލިކޮށް، އައިލެންޑް ޔޫތު ޔުނައިޓެޑުން ސެމީއާ ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް

ޕޮލިހާއި މާހިންނައަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ދެއަހަރުގެ ދަރިފުޅު ދޫވީ 7 ފޫޓު މަތީން އައި ރާޅުގެ ތެރެޔަށް، 3 ދުވަސް ފަހުން ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ގާދޫ ކަނޑުން

3

ގޯޅިއަށް އުންމީދު، އަމިގޯސްއަށް ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

3